MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, nr 3 (29) 2017

Publ. 30.09.2017

Wybrane problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z zasilaczami UPS

Selected Problems of Earth Fault Loop Impedance Testing in Circuits Fed from UPS

dr inż. Stanisław CZAPP

s. 26-33 DOI:

Abstract

In the paper a principle of earth fault loop impedance testing in low voltage systems has been presented. Selected factors, influencing accuracy of the testing, are indicated. A structure of UPS of VFI-type and the problem of impedance testing in circuits with such type of UPS are discussed.

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasadę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia. Wskazano wybrane czynniki wpływające na dokładność pomiaru. Omówiono strukturę zasilaczy UPS typu VFI i specyfikę wykonywania tego pomiaru w obwodach zasilanych z takich UPS.

Keywords

low voltage electrical installations, protection against electric shock, earth fault loop impedance testing, testing methods

Słowa kluczowe

  instalacje niskiego napięcia, ochrona przeciwporażeniowa, pomiary impedancji pętli zwarciowej, metody pomiarowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-HD 60364-4-41:2017-09 (wersja angielska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
[2] PN-HD 60364-6:2016-07 (wersja angielska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.
[3] S. Czapp, "Problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w nowoczesnych instalacjach niskiego napięcia", W: Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Seria AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA, (Redakcja naukowa S. Czapp), INFOTECH, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-934772-9-6, s. 45-52.
[4] S. Czapp, "Metoda wektorowa pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obecności zakłóceń". Archiwum Energetyki, 2003, t. 32, nr 1-2, s. 43-62.
[5] S. Czapp, R. Roskosz, "Analiza dokładności pomiaru impedancji pętli zwarciowej z rezystancyjnym obciążeniem pomiarowym". Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 17, Gdańsk 2001, s. 11-18.
[6] J. Masny, "Pomiary impedancji pętli zwarciowej". Gospodarka Paliwami i Energią, 1987, nr 10, s. 16-21.
[7] Z. Nawrocki, A. Stafiniak, "Miernik impedancji pętli zwarcia realizujący metodę różnicową z podstawieniem". Krajowy Kongres Metrologii – Nowe Wyzwania i Wizje Metrologii. Tom III. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 15-18.09.1998, s. 182-188.
[8] Z. Nawrocki, A. Stafiniak, "Analiza metrologiczna analogowego i cyfrowego miernika impedancji pętli obwodu zwarciowego", Przegląd Elektrotechniczny, 1999, nr 10, s. 241-244.
[9] R. Roskosz, "Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu pomiaru". Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka, nr 79, Gdańsk 1995.
[10] R. Roskosz, M. Ziółko, "Measurement accuracy of short-circuit loop impedance in power systems". Proc. 17th IMEKO World Congress, Dubrovnik, June 22-27, 2003, s. 903-907.
[11] PN-EN 62040-3:2011 (wersja angielska) Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań.
[12] A. Przechowski, "Badania i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z bezprzerwowymi zasilaczami UPS". Praca dyplomowa inżynierska pod kierunkiem S. Czappa, Politechnika Gdańska, 2007.