MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, Nr 1(27) 2017

Publ. 31.03.2017

Nastawy zabezpieczeń w liniach SN z reklozerami

Protection Settings in MV Lines with Reclosers

dr inż. Witold HOPPEL

s. 6-21 DOI: 10.17274/AEZ.2017.27.01

Abstract

The functions of reclosers installed in overhead lines have been discussed. Moreover the rules for selecting criteria and security settings in the drivers installed in the reclosers are given. Recommendations for the use of gradations between reclosers in a serial layout and the necessity to check feeder bay settings for selectivity and over-current discrimination have been suggested. 

Streszczenie

Omówiono funkcje reklozerów instalowanych w liniach napowietrznych. Podano zasady doboru kryteriów i nastaw zabezpieczeń w sterownikach zainstalowanych w reklozerach. Wskazano zalecenia stosowania stopniowania pomiędzy reklozerami w układzie szeregowym i konieczności sprawdzania nastaw w polach liniowych pod katem selektywności i wybiórczości. 

Keywords

reclosers, overcurrent protection, earth fault protection, directional protection 

Słowa kluczowe

reklozery, zabezpieczenia nadprądowe, zabezpieczenia ziemnozwarciowe, zabezpieczenia kierunkowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] W. Hoppel, „Dobór nastaw zabezpieczeń nadprądowych zwarciowych dla linii średniego napięcia”, Wiadomości Elektrotechniczne,

nr 6/2014.

[2] W. Hoppel, „Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie

neutralnym”, Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP, nr 1/2014.

[3] W. Hoppel, J. Lorenc, „Dobór nastaw zabezpieczeń w polach linii średniego napięcia”, Automatyka Elektroenergetyczna, nr 2/2003.

[4] W. Hoppel, J. Lorenc, „Jak dobierać nastawy zabezpieczeń w polach funkcyjnych rozdzielni średniego napięcia”, Automatyka

Elektroenergetyczna, 2003, nr 3, s. 35–39.

[5] W. Hoppel, J. Lorenc, „Podstawy doboru zabezpieczeń w polach rozdzielni SN”, Automatyka Elektroenergetyczna, nr 1/2003.

[6] W. Hoppel, J. Lorenc, „Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym

punkcie neutralnym”, Automatyka, elektryka, zakłócenia. vol. 4, nr 4 (14) 2013.

[7] J. Żydanowicz, „Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa”, t. I-III, WNT, Warszawa, 1979, 1985, 1987

[8] J. Żydanowicz, M. Namiotkiewicz, „Automatyka zabezpieczeniowa w elektroenergetyce”, WNT, Warszawa 1983.

[9] PN-EN 50160: 2014. Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.

[10] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. ENEA Operator S.A., 1 stycznia 2014 r.