MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Publ. 31.12.2016

Fire Hazard in Ex Zones Caused by Faulty Connectors in Lightning Installations

Zagrożenie pożarowe w strefach EX powodowane wadliwymi złączami w instalacjach piorunochronnych

dr inż. Jarosław WIATER

s. 208-213 DOI: 10.17274/AEZ.2016.26.11

Abstract

The article presents the results of the effects of the lightning current flow through all kinds of lighting connectors. The study was conducted as a warning for investors who want to "save" during the construction of the new facility by avoiding the purchase of appropriate lighting protection system. Those connectors can initiate an explosion in potentially explosive atmospheres.

Streszczenie

W artykule przestawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju złącza odgromowe łączące elementy tworzące kompleksowy system ochrony odgromowej. Badania przeprowadzono ku przestrodze inwestorów chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu poprzez unikanie wyposażenia go w poprawnie dobrane urządzenia piorunochronne. Może to być źródłem zapłonu atmosfery wybuchowej.

Keywords

lightning, fire, cross connector, parallel connector, immunity

Słowa kluczowe

wyładowanie piorunowe, pożar, złącze krzyżowe, złącze przelotowe, odporność

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] A.W. Sowa, "Ochrona urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi.". Rozprawy Naukowe nr 219. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2011.
[2] PN-EN 62561-1:2012. Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) – Część 1: Wymagania dotyczące elementów połączeniowych.
[3] PN-EN 62305-1:2011. Ochrona odgromowa – Część 1: Zasady ogólne.