MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Publ. 31.12.2016

Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny

Wind Farms Influence on Electric Power System

prof. dr hab. inż. Zbigniew LUBOŚNY

s. 54-70 DOI: 10.17274/AEZ.2016.26.03

Abstract

The paper presents the problems associated with the development of power systems with high penetration of the renewable sources of energy such as the wind turbines. It also discusses its impact on the power system regarding various effects of the wind power plants on the grid operation.

Streszczenie

W artykule omówiono problemy związane z rozwojem systemów elektroenergetycznych, w tym związane z rozwojem elektroenergetyki wiatrowej i jej wpływem na system elektroenergetyczny. Omówiono oddziaływanie elektrowni wiatrowych na różne przejawy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych..

Keywords

wind farms, power systems

Słowa kluczowe

elektrownie wiatrowe, systemy elektroenergetyczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J. Kulczycki, E. Niewiedział, R. Niewiedział: „Wybrane problemy rozwoju wiejskich sieci elektroenergetycznych” INPE 2009, nr 122-123.
[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne. Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE na dzień 1 października 2011 r.
[3] J. Popczyk: „Opracowanie definicji związanych z bezpieczeństwem w odniesieniu do elementów systemu i jego struktury. Projekt badawczy zamawiany Nr PBZ-MEiN-1/2/2006 - Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju”, Politechnika Śląska, Gliwice, grudzień 2007.
[4] J. Kulczycki: „Wybrane problemy rozwoju sieci rozdzielczych”, Przegląd Elektrotechniczny 9/2008.
[5] J. Marzecki: „Terenowe sieci elektroenergetyczne”, Wyd. ITE, Warszawa 2007.
[6] J. Kulczycki: „Wybrane problemy rozwoju sieci rozdzielczych”, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prognozowanie w elektroenergetyce”, Wisła 2008.
[7] J. Marzecki: „Modernizacja terenowych sieci niskiego i średniego napięcia”, Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Prognozowanie w elektroenergetyce”, Wisła 2008.
[8] Wytyczne programowania rozwoju sieci rozdzielczych (sieci 110kV, SN i nN), Instytut Energetyki, Zakład Sieci Rozdzielczych, Warszawa–Katowice 1986
[9] W. Szpyra, A. Kot, W. Bąchorek, W. Nowak, R. Tarko: „Problemy rozwoju i eksploatacji sieci dystrybucyjnych”, Seminarium Katedry Elektroenergetyki PG, Rekowo 2011.
[10]G. Bartodziej, M. Tomaszewski: „Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne”, Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Energetyka i Środowisko. Warszawa 2008.
[11]Z. Lubośny, J. Klucznik: „Paradygmat dla tworzenia planów rozwoju sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN” , Acta Energetica 4/13 2012, ISSN 2080-7570
[12]G. Bartodziej, M. Tomaszewski: „Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne”, Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych Energetyka i Środowisko. Warszawa 2008.
[13]Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009
[14]H. Majchrzak: „Uwarunkowania przyłączania morskich farm wiatrowych do sieci w Polsce”; Konferencja i targi Offshore, Sopot, 10–11.10.2012r.
[15]H. Majchrzak: „Integracja europejskiego rynku energii elektrycznej: jak pokonać braki w infrastrukturze?”, VI Forum Energetyczne, Sopot, 28–30.11.2011r.
[16]“Design and operation of power systems with large amounts of wind power”, Final summary report, IEA Wind Task 25, Phase two 2009–2011. ISBN 978-951-38-7910-5
[17]D. Wilson, Z. Lubosny, J. Bialek: “The Impact of Wind Farms with Fixed Speed Induction Genera-tors on Grid Damping in Northern Ireland”, 17th Power Systems Computation Conference (PSCC 2011 Stockholm), August 22–26, 2011, Stockholm, Sweden, ISBN 9781618392275, Proceedings vol. 1, pp. 1421–1427
[18]Z. Lubośny: „Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym”, WNT Warszawa 2009.
[19]H. Klempke, C.B. McCulloch, A. Wong, M. Piekutowski, M. Negnevitsky: “Impact of High Wind Generation Penetration on Frequency Control”, Universities Power Engineering Conference (AUPEC), 2010 r.