MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 1, Nr 2 (2) 2010

Publ. 01.12.2010

Rola parametrów technicznych systemu ochrony odgromowej budynku w eksploatacji układów automatyki przemysłowej.

Lightning protection system and his influence on operation of industrial automatic devices

dr inż. Henryk BORYŃ, dr inż. Stanisław WOJTAS

s. 34-45 DOI:

Abstract

Special measures for reducing the amplitude of voltage disturbances generated in the power supply systems and minimizing their impact on the noise generated in the signal systems of the industrial automatic have been discussed.

Streszczenie

W pracy dokonano analizy właściwości technicznych podstawowych elementów systemu ochrony odgromowej budynku, czyli zewnętrznego urządzenia piorunochronnego, uziemienia odgromowego i wewnętrznych połączeń wyrównawczych na podstawie aktualnych norm. Omówiono działania pozwalające na ograniczenie amplitudy zaburzeń napięciowych, generowanych w układach zasilania elektroenergetycznego, i minimalizację ich wpływu na zakłócenia powstające w instalacjach sygnałowych układów automatyki przemysłowej.

Keywords

structure lightning protection system, disturbances in industrial automatic systems

Słowa kluczowe

ochrona odgromowa budynków, zakłócenia w układach automatyki przemysłowej

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/rola-parametrow-technicznych-systemu-ochrony-odgromowej-budynku-w-eksploatacji-ukadow-automatyki-przemysowej-bibliografia.php