MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 1 (3) 2011

Publ. 23.01.2011

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia. Konsekwencje ustanowienia normy PN-HD 60364-4-41:2009

Protection against electric shock in low -voltage installations. Consequences of the establishment of the standard PN-HD 60364-4-41:2009

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 6-29 DOI:

Abstract

The paper comments on the more important provisions of the new edition of safety group standard for protection against electric shock in low-voltage installations. The annex explains the translation errors in the Polish version of this standard.

Streszczenie

W ciągu ostatnich miesięcy ukazały się w języku polskim dwa ważne arkusze normy PN-HD 60364, co otwiera drogędo powoływania ich w przepisach prawa powszechnego. W listopadzie 2009 r. został ustanowiony arkusz 41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym? [11], a w styczniu 2010 r. - arkusz 54 Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych [12]. Oba arkusze były wcześniej dostępne w wersji angielskiej, ale - zważywszy obcojęzyczne wydanie i związany z tym niższy formalny status normy - nie były powszechnie znane ani wykorzystywane.Nowe arkusze nie wprowadzają zmian rewolucyjnych, tym niemniej porządkują wiele istotnych kwestii, co nieraz prowadzi do zaostrzenia wcześniej obowiązujących wymagań; dotyczy to zwłaszcza arkusza 41. Niestety, oba wspomniane arkusze są niedbale przetłumaczone na język polski, podobnie jak inne, wcześniej wydane polskojęzyczne arkusze normy 60364. Zawierają wiele błędów językowych, a - co gorsza -niektóre postanowienia są przeinaczone, mają inną treść niż w oryginale. Oznaczenie HD... IDT na okładce normy, sugerujące identyczność z tekstem oryginalnym normy HD, jest zatem zwodnicze.

Keywords

safety standards hierarchy, basic protection, fault protection, additional protection, review of protective measures

Słowa kluczowe

hierarchia norm bezpieczeństwa, ochrona podstawowa, ochrona przy uszkodzeniu ochrona uzupełniająca, przegląd środków ochrony

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Hörmann W.: Neue Norm zum Schutz gegen elektrischen Schlag. Elektropraktiker, 2007, nr 9.
[2] Musiał E.: Zwarcie faza-ziemia w układzie TN. Biul. SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych“, 2001, nr 42, s. 12-15;
www.edwardmusial.info/pliki/zwar_l_0.pdf
[3] Erläuterungen zum Konzept der DIN VDE 0100-410:2007-06 sowie zur Anwendung der Schutzmaßnahme „Automatische Abschaltung der
Stromversorgung“. Elektropraktiker, 2008, nr 4.
[4] IEC Guide 104:1997 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications.
[5] IEC/C/1601/DV:2009 Revised IEC Guide 104 Edition 4: The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and
group safety publications.
[6] ISO/IEC Guide 51:1999 Safety aspects − Guidelines for their inclusion in standards.
[7] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
[8] PN-EN 60664 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Norma wieloarkuszowa.
[9] PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym − Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
[10] PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych − Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona
przeciwporażeniowa.
[11] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa − Ochrona przed
porażeniem elektrycznym.
[12] PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia − Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego − Uziemienia,
przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.
[13] N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.
[14] NF C15 100:2002 Installations électriques à basse tension.
[15] IEC 62423:2007 Type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household
and similar uses (Type B RCCBs and Type B RCBOs).
[16] IEC/TR 60755:2008 General requirements for residual current operated protective devices.
[17] PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV.
[18] PN-EN 61558-2-1:2010 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń − Część 2-1:
Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów oddzielających i zasilaczy z transformatorami oddzielającymi do ogólnego
stosowania.
[19] PN-EN 61558-2-4:2009 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych urządzeń o napięciach zasilających
do 1100 V −Część 2-4: Wymagania szczegółowe i badania dotyczące transformatorów separacyjnych i zasilaczy z transformatorami
separacyjnymi (oryg.).