MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 2 (4) 2011

Publ. 08.05.2011

Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne jako źródło energii w małych instalacjach cieplnych i elektroenergetycznych

Solar collectors and pv-panels as the energy sources in the small heating and electricity installations

prof. dr hab. inż. Władysław NOWAK, dr hab. inż. Aleksander STACHEL

s. 55-64 DOI:

Abstract

Acquisition of solar irradiation energy is one of the attractive directions for utilisation of so called renewable energy sources aimed at fulfilling the demand for human energy needs. Recently a special interest is placed on a possibility of conversion of solar irradiation energy into heat and electricity. In the paper presented have been basic information on the topic of solar situation on the territory of Poland as well as presented have been basic information on the ways of acquiring the solar irradiation energy and its transformation into other useful forms of energy such as heat and electricity. In this light discussed have been sample research rigs incorporating solar collectors and photovoltaic panels, for experimental validation of possibility of acquisition of both types of energy

Streszczenie

Promieniowanie słoneczne jest jednym z odnawialnych źródeł energii, których wykorzystanie ma na celu zaspokojenie potrzeb energetycznych człowieka, przy czym zainteresowanie budzi możliwość przetwarzania energii słonecznej zarówno w ciepło jak i w energię elektryczną. W niniejszej pracy omówiono podstawowe zasady pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego i jej transformacji w ciepło użyteczne i w energię elektryczną. Na tym tle przedstawiono istniejące w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Szczecińskiej stanowiska badawcze z kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi, służące między innymi do doświadczalnej weryfikacji możliwości pozyskiwania obu rodzajów energii.

Keywords

solar collectors, irradiation energy, renewable energy, photovoltaic panels

Słowa kluczowe

promieniowanie słoneczne, ciepło użyteczne, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Chochowski A., Czekalski D.: Słoneczne instalacje grzewcze. COIB, Warszawa 1999.
[2] Gogół W. Konwersja termiczna energii promieniowania słonecznego w warunkach krajowych. PAN. Warszawa 1993.
[3] Klugman E., Klugman-Radziemska E.: Alternatywne źródła energii. Energetyka fotowoltaiczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok 1999.
[4] Lewandowski W. M.: Proekologiczne źródła energii odnawialnej, WNT, Warszawa 2001.
[5] Nowak W., Stachel A.A.: Stan i perspektywy wykorzystania niektórych odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004.
[6] Pluta Z.: Słoneczne instalacje energetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
[7] Projektowanie wielkowymiarowych instalacji grzewczych wyposażonych w kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne. EC BREC, Warszawa, 2001.
[8] Smolec W.: Fototermiczna konwersja energii słonecznej. PWN, Warszawa 2000.
[9] Wiśniewski G.: Energia słoneczna. Przetwarzanie i wykorzystanie energii promieniowania słonecznego. Fundacja Ekologiczna Silesia, Katowice 1999.
[10] Wiśniewski G., Gołębiowski S., Gryciuk M.: Kolektory słoneczne. Poradnik wykorzystania energii słonecznej. COIB, Warszawa 2001.
[11] Zbiór katalogów i materiałów informacyjnych firmy Siemens dotyczących paneli fotowoltaicznych.