MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 8, nr 2 (28) 2017

Publ. 30.06.2017

Prefabricationed Fondations of Flexural Pools in Overhead Lines

s. 42–51 DOI: 10.17274/AEZ.2017.28.04

Abstract

The article presents issues related to the foundations of the pillars of power lines of medium and low voltage. The basic issues related

to the theory foundation of the supporting structure in the ground have been described. Finally, solutions of prefabricated rotary

foundations included in the pages of typisation albums and practical aspects as well have been discussed

Keywords

overhead lines, foundations

Fig.

Bilbiography

[1] "Album linii napowietrznych dwunapięciowych średniego napięcia z przewodami pełnoizolowanymimi 50÷120 mm2 i niskiego napięcia

z przewodami pełnoizolowanymi 25÷120 mm2 na żerdziach wirowanych", tom I, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,

Poznań 2004.

[2] "Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25÷120 mm2", Polskie

Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2015

[3] "Album linii niskiego napięcia z przewodami gołymi Al. 25–95 mm2 na żerdziach wirowych", Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii

Elektrycznej, Poznań 1998.

[4] L. Kacejko, T Kahl, "Elektroenergetyczne linie napowietrzne", Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1961.

[5] Z. Konarzewski, "Napowietrzne linie elektroenergetyczne. Konstrukcje i budowa", Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa

1971.

[6] S. Kończykowski, B. Mayzel, "Konstrukcje wsporcze linii napowietrznych", Arkady, Warszawa 1962.

[7] Norma PN-E-05100-1:1998, Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami

roboczymi gołymi.

[9] Norma PN-EN 50341-2-22. Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 2: Zbiór normatywnych

warunków krajowych (NNA).

[10] J. Zawodniak Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego, Automatyka,

Elektryka, Zakłócenia, vol. 6 nr (19) 2015, s. 27-39 DOI:10:17274/AEZ.2015/19.03]

[11] J. Zawodniak Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego, Automatyka,

Elektryka, Zakłócenia, vol. 6 nr (19) 2015, s. 27-39 DOI:10:17274/AEZ.2015/19.03]