MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 8, nr 2 (28) 2017

Publ. 30.06.2017

Selected Problems of Lightning Risk Analysis

s. 14–30 DOI: 10.17274/AEZ.2017.28.02

Abstract

The required procedures for risk analysis of lightning damages in the standards of the EN 62305 series for lightning protection of

building structures are presented. The proposals for the simplification of the procedures for the risk calculation of lightning damage have

been described. Comparison of the results of the simplified risk analysis with the results of normalized calculations have been presented.

Attention has been paid to the other problems related to the realization of the risk calculations concerning the necessity of updating data

on the density of earth lightning discharges in the territory of Poland as well as the application of the computer programs in the risk analysis

Keywords

lightning discharge, risk analysis of lightning damage, lightning protection

Fig.

Bilbiography

[1] A. Boczkowski, „Planowane zmiany w zakresie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Część 2.

//W: miesięcznik elektro.info nr 6/2014. ISSN 1642-8722.

[2] H. Boryń, M. Olesz, „Zmiany zasad ochrony odgromowej obiektów budowlanych według norm serii PN-EN 62305.” //W: Zeszyty

Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Gdańsk. (Gdańsk: SEP

Oddz. Gdańsk), nr 27/2010. - (Gdańskie Dni Elektryki 2010). ISSN 1425-5766.

[3] H. Boryń, „Zmiany zasad oceny zagrożenia piorunowego budynków w normalizacji krajowej.” //W: INPE - 2011, nr 146 – 147.

ISSN 1234-0081

[4] Z. Flisowski, „Analiza zagrożenia piorunowego obiektów budowlanych.” Wyd. Politechniki Warszawskiej. Prace naukowe, Elektryka z. 63.

Warszawa 1980. ISSN 0137-2319.

[5] Z. Flisowski, „Praktyczne problemy związane z ochroną odgromową na etapie projektowania i realizacji.”, Seminarium SIiUE, SEP GLIWICE,

26.10.2010.

[6] M. Gmerek, „Analiza zagrożenia piorunowego obiektów budowlanych.” , Politechnika Gdańska, praca magisterska, opiekun pracy H. Boryń.

Gdańsk, 2014.

[7] M. Kubiak, „Zasady oceny ryzyka w świetle ustaleń normy PN-EN 62305-2.”, Miesięcznik Warunki Techniczne.pl nr 3 [14] 2016.

[8] H. Lorenc (red.), „Atlas klimatu Polski.” , Wyd. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005 r.

[9] M. Łoboda, „Aktualizacja danych o częstości doziemnych wyładowań atmosferycznych w Polsce do oceny ryzyka zagrożenia piorunowego

obiektów budowlanych.” Zesz. Nauk. P. Rz., nr 289 Elektrotechnika zesz. nr 33. Wyd. P. Rz., Rzeszów, 2014 r. ISSN 0209-2662.

[10] M. Łoboda, „Dobór wymaganego poziomu ochrony odgromowej. Analiza ryzyka zagrożenia piorunowego obiektów i ich wyposażenia.”,

Miesięcznik Warunki Techniczne.pl nr 3 [14] 2016.

[11] M. Stopa, „Burze w Polsce.”, Wyd. Inst. Geografii PAN, Prace Geograficzne, nr 34, 1962 r.

[12] Strona www.pkoo-sep.org.pl

[13] P. Styczeń, „Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – z upoważnienia ministra

– na interpelację nr 19761 w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru prawnego Polskich Norm.”, Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r.

http://orka2.sejm.gov.pl

[14] A. Ustarbowski, „Analiza oceny zagrożenia piorunowego w świetle krajowych przepisów.”, Politechnika Gdańska, praca magisterska,

opiekun pracy H. Boryń. Gdańsk, 2011.

[15] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

[16] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późniejszymi zmianami).

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422).

[18] PN-E 05003:1955 Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. Przepisy ogólne.

[19] PN-E 05003-1:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

[20] PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne.

[21] PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem.

[22] PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.

[23] PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

[24] PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 Wzajemne relacje między przepisami i normami. Część 1: Powoływanie się na normy - główne sposoby

stosowania. Część 2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy.