MENU

dr hab. inż. CZAPP Stanisław

Stanisław Czapp jest pracownikiem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Tu uzyskał dyplom magistra inżyniera (1996), stopień doktora (2002) i doktora habilitowanego (2010). Jego działalność jest związana z instalacjamii urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem elektrycznym, a w szczególności ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym. Jest autorem lub współautorem wielu artykułów i referatów oraz opracowań niepublikowanych o charakterze projektów, ekspertyz i opinii. Jest rzeczoznawcą SEP w dziale 08 Instalacje i urządzenia elektryczne.