MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 4 (6) 2011

Publ. 30.12.2011

Celowość i możliwości uwzględniania kosztów ochrony środowiska we współczesnej energetyce

The advisability and possibilities of taking into consideration the costs of environmental protection in contemporary power industry

dr inż. Jerzy A. KNITTER

s. 18-27 DOI:

Abstract

The article discuses all the expenses involved in the construction and the exploitation of nuclear plants and renewable energy sources, including long-term social costs and consequences for natural environment.

Streszczenie

W artykule omówiono problemy kosztów energetyki związane z budową elektrowni jądrowych, niekonwencjonalnych źródeł energii, redukcji CO2 , NOx i SO2 . Przyjęto za punkt wyjścia rachunek kosztów rocznych, na które składają się koszty nakładowe, eksploatacji (w tym paliwa) oraz koszty strat społecznych ponoszonych przez środowisko naturalne w skali regionu czy kraju.

Keywords

CO2 , NOx i SO2 , environmental protection, exploitation of nuclear plants, long-term social costs and consequences.

Słowa kluczowe

CO2 , NOx i SO2 , energetyka jądrowa, rachunek kosztów rocznych, koszty strat społecznych.

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Anderson G., Śleszyński J. (red.): Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego. Przegląd polskich oszacowań strat spowodowanych
degradacją środowiska. Referaty z konferencji „Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska” Białowieża, 29.05 – 01.06. 1994. Wydawnictwo
Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1996.
[2] Badyda K., Lewandowski J.: Perspektywy eksploatacji zasobów polskiej energetyki w uwarunkowaniach emisyjnych wynikających z regulacji
unijnych. Energetyka, Nr 12, 2010.
[3] Bojarski W.: Elektrownie atomowe a ekorozwój. Energetyka, Nr 2, 1995.
[4] Bojarski W.: Podstawy metodyczne oceny efektywności w systemach energetycznych. Ossolineum: Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,
1979.
[5] Burtraw D., Szambelan S. J.: U.S. Emissions Trading Markets for SO2 and NOx. Resources for the Future. RFF DP 09 – 40. Washington, October, 2009.
[6] Chróściel S.: Szacunek strat w środowisku województwa nowosądeckiego wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. Ogólnokrajowe
Seminarium n.t. „Stan obecny i perspektywy ochrony środowiska w regionach polski Południowej”. Tom III. PZI i TS. Warszawa – Nowy Targ,
1982.
[7] Czyżewski A.: Ochrona środowiska – rachunek strat i korzyści społecznych. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1981.
[8] Dakowski M.: Energetyka jądrowa nie tylko w superlatywach. Czy nam tego trzeba? „Energia” Nr 4b, kwiecień, 2000.
[9] Famielec J. i inni: Straty i korzyści ekologiczne. Ekonomika Ochrony Środowiska Naturalnego. Wybrane problemy. Praca pod red. K. Górki.
Biblioteka Ekonomia i Środowisko, Nr 14. Kraków, 1993.
[10] Famielec J.: Analiza porównawcza Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013 z polityką ochrony środowiska. Akademia Ekonomiczna,
Kraków, 2005.
[11] Famielec J.: Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Wydawnictwo Naukowe. PWN, Warszawa; Kraków, 1999.
[12] Fiedor B., Graczyk A.: Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2006.
[13] Graczyk A., Klich A., Szyngiel J.: Ocena strat powodowanych zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego. Politechnika Wrocławska,
Wrocław, 1990.
[14] Graczyk A.: Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2005.
[15] Graczyk A.: Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju. Problemy Ekorozwoju Nr 1, 2009.
[16] Graczyk A. : Rozwój rynku handlu pozwoleniami na emisje CO2 w Unii Europejskiej. Kwartalnik Naukowy Elektroenergetyków. Acta
Energetica. 01/2009.
[17] Górzyński J.: Analiza opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć modernizacyjnych. Podstawowe definicje i przepływy pieniężne.
Gospodarka Paliwami i Energią Nr 7 i Nr 9, 1998.
[18] Herma A.: Kary za nie stosowanie się do reguł ochrony środowiska. Centrum EuroInfo przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego,
13.12.04 r.
[19] Holland M., Watkins P.: Estimates of the marginal external costs of air pollution in Europe. BeTa (Version E1.)2a. Internet: mati.vani@cec.eu.int
[20] Hrynkiewicz A.: Energetyka. Wyzwanie XXI wieku. Wyd. Uniw. Jagielońskiego. Kraków, 2002. Referaty z konferencji „Wartościowanie dóbr
i zasobów środowiska”. Białowieża, 29.05. 1994.
[21] J aczewski M.: Wybrane metody ekonomiczne oceny inwestycji w elektroenergetyce. Biuletyn Instytutu Energetyki. Energetyka, Nr 6, 1994.
[22] James T. Winpenny: Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa, 1995.
[23] Jezierski G.: Energetyka jądrowa wczoraj i dzisiaj. WNT, Warszawa, 2005.
[24] Kabsch P.: Instrumenty ochrony powietrza oraz metody i możliwości ich wykorzystania. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Teoria
i praktyka ochrony powietrza. Zabrze – Ustroń, 11–13. 06.1996.
[25] Kamrat W.: Metodologia oceny efektywności w energetyce. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2004.
[26] Knitter J.: Analiza wpływu czynników energetyczno – ekonomicznych na skuteczność odpylania sterowanie zasilaniem elektrofiltrów
w elektrowniach. Politechnika Gdańska, Wydział Elektryczny, Gdańsk, 1985.
[27] Knitter J.: Techniczno – ekonomiczne aspekty odpylania spalin w kotłach grzewczych. Ochrona Powietrza, Nr 6, 1994.
[28] Knitter J.: Opracowywanie wytycznych do analizy ekonomicznej celowości energooszczędnego zasilania elektrofiltrów. ZEC, Gdańsk, 1998.
[29] Kopecki K.: Ogólne założenia i metodyka rachunku gospodarczego w pracach planowo–projektowych w elektroenergetyce. PAN Komitet Elektryfikacji Polski. Materiały i Studia. Tom V. Warszawa, 1960.
[30] Kotarba M.,J. (red.), Kasztelanowicz Z., Klich J.: Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony. Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. Geosfera, Kraków, 2008.

[31] Kovacevic T., Tomsic Z., Debrecin Z.: External costs of electricity: from air emissions to health damage. Dpt. of Power Systems. Zagreb,
Croatia, IUAPPA, Praha, 2000.
[32] Kubowski J.: Nowoczesne elektrownie jądrowe. Fizyka, budowa, technologia, bezpieczeństwo, ekologia, koszty. WNT, Warszawa, 2010.
[33] Musiał K., Grela S.: Analiza porównawcza technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Elektroenergetyka, Nr 6, 2006.
[34] Peszko G.: Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska. Ekonomika Ochrony Środowiska
Naturalnego. Wybrane problemy. Praca pod red. K. Górki. Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, Nr 14, Kraków, 1993.
[35] Peszko G. i inni: Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej. Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej. Warszawa, 2003.
[36] Pinko L.: Koszty energii a ochrona środowiska. Seminarium Elektrofiltrów. Politechnika Wrocławska, kwiecień, 1998.
[37] Popczyk J.: Innowacyjna energetyka. Kontekst ekologiczno–energetyczny i ekonomiczno–cywilizacyjny. Kwartalnik Naukowy
Elektroenergetyków. Acta Energetica. 01/2009.
[38] Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydanie drugie. PWN, Warszawa, 1996.
[39] Strupczewski A.: Nie bójmy się energetyki jądrowej. Stowarzyszenie Ekologów na rzecz Energii Nuklearnej. COSTiW; SEP, Warszawa, 2010.
[40] Strupczewski A.: Analiza korzyści i zagrożeń związanych z rożnymi źródłami energii elektrycznej. Polskie Towarzystwo Nukleoniczne. Raport
PTN, Warszawa. 1990.
[41] Śleszyński J.: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska. Agencja Wydawnictwo ARIES, Warszawa, 2000.
[42] Warnecke H.J. i inni: rachunek kosztów dla inżynierów. WNT, Warszawa, 1993.
[43] Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok
2011. MP. Nr 74, poz. 945 (na podstawie art 291 ust. 2, z dnia 27.04.2001 r.) – Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150).
[44] Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach wraz z późn. zm.
Dz. U. Nr 185 z 5 października 2010 r. poz.1243.
[45] Polityka energetyczna Polski do roku 2025. Minister Gospodarki i Pracy. Zespół do spraw polityki energetycznej. Dokument przyjęty
04.01.2005.
[46] Polityka energetyczna Polski do roku 2030. Ministerstwo Gospodarki, 2010.
[47] Polska energetyka do roku 2030. Zarys zintegrowanej polityki odpowiadającej potrzebom środowiska, gospodarki i społeczeństwa.
Energetyka, Zeszyt tematyczny nr IV, SEP 2004.
[48] Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia dyrektywy PE w dot. emisji przemysłowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). 11962/2009 – C7– 0034/2010/0286(COD).
[49] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji z dnia 20.12.2005r. Dz. U. Nr 260, poz. 2181.