MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 2 (8) 2012

Publ. 30.06.2012

Sieci neuronowe w automatyce

Artificial Neural Networks in Automation

dr inż. Mariusz BARSKI, dr hab. inż. Wojciech JĘDRUCH

s. 79-86 DOI:

Abstract

The paper presents the basic properties of learning systems. In particular, neural networks are presented with the examples of their application in automation. It also includes types of learning, structure learning and learning algorithms. The article ends with a discussion of the prospects for further applications of artificial neural networks and other learning systems.

Streszczenie

Artykuł omawia podstawowe własności systemów uczących się, w szczególności sieci neuronowych, i podaje przykłady ich zastosowania w automatyce. Na wstępie przedstawia typy uczenia, struktury uczące się i algorytmy uczenia. Następnie opisuje sztuczne sieci neuronowe i ich własności oraz omawia przykładowe zastosowania. W zakończeniu szkicuje perspektywy dalszych zastosowań sieci neuronowych i innych systemów uczących się.

Keywords

artificial neural networks, learning systems, learning algorithms

Słowa kluczowe

sztuczne sieci neuronowe, systemy uczące, algorytmy uczenia

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Dembski J., Jędruch W.:, Metody uczenia się maszyn w diagnostyce układów biegowych
pojazdów szynowych za pomocą sygnałów wibroakustycznych, Pojazdy Szynowe
3/2000, str. 4-15.
[2] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R.: Sieci neuronowe. Exit, Warszawa
2000.
[3] Engelbrecht A.P.: Fundamentals of computational swarm intelligence. J. Wiley & Sons,
Chichester 2005.
[4] Jang R., Sun C., Mizutani E.: Neuro-fuzzy and soft computing. A computational Approach
to Learning and Machine Intelligence, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1997.
[5] Michalewicz Z.: Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne.
WNT, Warszawa 1996.
[6] Moore A.: VC-dimension for characterizing classifiers, http://www.autonlab.org/
tutorials/vcdim08.pdf, 2011
[7] Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, Warszawa 2009.
[8] Żurada J., Barski M., Jędruch W.: Sztuczne sieci neuronowe. PWN, Warszawa 1996.