MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 3, Nr 2 (8) 2012

Publ. 30.06.2012

Próg fibrylacji a czułość wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconym prądzie różnicowym

Threshold of ventricular fibrillation versus sensitivity of residual current devices for distorted earth fault current

dr inż. Stanisław CZAPP

s. 32-39 DOI:

Abstract

In the article waveforms of distorted earth fault current in case of fault in variable speed drive circuit are presented. The effect ofthe earth fault current spectrum on threshold of ventricular fibrillation and tripping current of residual current devices is discussed.

Streszczenie

Przedstawiono przebiegi odkształconego prądu ziemnozwarciowego przy doziemieniu w obwodzie wyjściowym pośredniego przemiennika częstotliwości. Omówiono wpływ widma prądu na próg fibrylacji serca oraz prąd zadziałania wyłączników różnicowoprądowych.

Keywords

protection against electric shock, residual current devices, distorted currents

Słowa kluczowe

ochrona przeciwporażeniowa, wyłączniki różnicowoprądowe, prądy odkształcone

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Czapp S., Włas M.: Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy doziemieniu silnika zasilanego z przemiennika częstotliwości. Przegląd
Elektrotechniczny, 2010, nr 4, s. 296-301.
[2] Czapp S.: Wyłączniki różnicowoprądowe w ochronie przeciwporażeniowej przy odkształconym prądzie różnicowym. Seria Monografie,
nr 99, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009.
[3] Czapp S.: The effect of earth fault current harmonics on tripping of residual current devices. Przegląd Elektrotechniczny, 2009, nr 1,
196-201.
[4] Czapp S.: Działanie wyłączników różnicowoprądowych przy podwyższonej częstotliwości prądu różnicowego. Elektro.info, 2008, nr 10 (68),
s. 80-83.
[5] Czapp S.: Czułość wyłączników różnicowoprądowych przy prądzie różnicowym przemiennym o częstotliwości innej niż 50 Hz
i przy prądzie różnicowym stałym. INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, Miesięcznik SEP, 2007, nr 96, s. 3-19.
[6] Czapp S.: Badanie wpływu wyższych harmonicznych na czułość wyłączników różnicowoprądowych typu AC i A. INPE: Informacje
o Normach i Przepisach Elektrycznych, Miesięcznik SEP, 2007, nr 97, s. 3-13.
[7] IEC TS 60479-1:2005 Effects of current on human beings and livestock. Part 1. General aspects.
[8] IEC TS 60479-2:2007 Effects of current on human beings and livestock. Part 2. Special aspects.
[9] Musiał E.: Zabezpieczanie silników zasilanych z przekształtników. E-pismo AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA NR 4/2011,
(www.epismo-aez.pl).
[10] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed porażeniem elektrycznym.
[11] Schoneck J., Nebon Y.: LV protection devices and variable speed drives. Cahier technique no. 204. Schneider Electric 2002.
Dane bibliograficzne
Czapp.S.: Próg fibrylacji a czułość wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconym prądzie różnicowym INPE (nr 148-149,
rok 2012),