MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 1 (11) 2013

Publ. 29.03.2013

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych

Protection against electric shock in installations powered by combustion engine driven generating sets

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 48-69 DOI:

Abstract

Diesel-electric generating sets may feed temporary or permanent installations and networks not connected to the electricity grid. They can also serve as standby power supply source. According to their destination, mode of operation, construction, rated power and environmental conditions of work, there are different requirements for installation, its equipment and protection against electric shock. In temporary installations supplied by mobile generating sets most appropriate are protection measures that do not require checking loop impedance value and not require any earthing electrode. Are also useful protection measures for which earthing resistance 50 or 100 ohms is sufficiently good. Polish standards and rules on this subject are incomplete, so foreign and international normative documents have been used in this paper. The loop impedance values have to be verified only in TN-S installations without residual current circuit-breakers.

Streszczenie

Zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne służą do stałego lub tymczasowego zasilania wyspowych instalacji sieci rozdzielczych niepołączonych z systemem elektroenergetycznym. Mogą też być źródłem zasilania rezerwowego, uruchamianym w razie niesprawności zasilania podstawowego. W zależności od przeznaczenia zespołu i trybu pracy, jego budowy i mocy znamionowej oraz środowiskowych warunków pracy, różne są wymagania odnośnie do wykonania zasilanej instalacji oraz środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym. W instalacjach tymczasowych z zespołami prądotwórczymi ruchomymi najbardziej przydatne są środki ochrony, które nie wymagają sprawdzania wartości impedancji pętli zwarciowej i nie wymagają żadnego uziemienia

Keywords

generating sets, island mode operation, protection against electric shock, installations with built-in safety, protective separation, fault protection in IT system, fault protection in IU system, fault protection in TN-S system.

Słowa kluczowe

zespoły prądotwórcze spalinowo-elektryczne, zasilanie wyspowe, ochrona przeciwporażeniowa, instalacje naturalnie bezpieczne, separacja ochronna, ochrona przy uszkodzeniu w układzie IT, ochrona w układzie IU, ochrona w układzie TN-S

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/ochrona-przeciwporazeniowa-w-instalacjach-zasilanych-z-zespoow-pradotworczych-spalinowo-elektrycznych-bibliografia.php