MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 3 (13) 2013

Publ. 30.09.2013

Zasady ochrony przeciwporażeniowej w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Principles of protection against electric shock in high voltage power lines

dr hab. inż. Stanisław CZAPP

s. 8-22 DOI:

Abstract

Standard PN-EN 50341-1:2013-03E defines pinciples of protection against electric shock in high voltage overhead lines. Similarly as in its previous version, requirements for basic protection (protection against direct contact) are not included in this standard. Requirements for fault protection (protection against indirect contact), which basically depend on towers location, are introduced. For example, if the earth faults are automatically disconnected, resistance to earth and touch voltages are not limited for locations where towers are not freely accessible or where access by people will be rare (forest area, open countryside). Shock hazard caused by induced voltages in cables is described as well. Moreover principles of verification of the earthing system in high voltage power lines are presented. An example of the evaluation of protection against electric shock in the 15 kV line is also considered.

Streszczenie

Przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w liniach napowietrznych wysokiego napięcia, zawarte w szczególności w aktualnej normie PN-EN 50341-1:2013-03E. Podobnie jak poprzednio, nie określa ona wymagań odnośnie do ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim). Formułuje natomiast wymagania w zakresie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim), które w dużym stopniu zależą od miejsca posadowienia słupa. Na przykład, z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej, nie określa się wartości rezystancji uziemienia ani największych dopuszczalnych napięć dotykowych dla słupów na terenach, gdzie rzadko przebywają ludzie (tereny leśne, niezabudowane), jeżeli po zwarciu doziemnym linia jest samoczynnie wyłączana. Omówiono również problem zagrożenia porażeniowego pochodzącego od napięć indukowanych w liniach kablowych ze współosiowymi żyłami powrotnymi. Zaprezentowano zasady kontroli instalacji uziemiającej w liniach wysokiego napięcia. Podano przykład oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w linii o napięciu 15 kV.

Keywords

electric lines, high voltages, protection against electric shock

Słowa kluczowe

linie elektroenergetyczne, wysokie napięcia, ochrona przeciwporażeniowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/zasady-ochrony-przeciwporazeniowej-w-liniach-elektroenergetycznych-wysokiego-napiecia-bibliografia.php