MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 3(25) 2016

Publ. 30.09.2016

Zasady doboru i stosowania ograniczników przepięć w liniach kablowych WN

Principles of Selection and Application of Surge Protection Devices in HV Cable Lines

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 44-55 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2016.25.04

Abstract

The principles of selection and application of surge protection devices to protect the working insulation of cables operated at HV power systems have been described. The effects occurring in the constructed HV cable line which are the result of used spatial system of the single core cables have been indicated. The paper presents methods of connect and ground metallic sheaths of single core cables and it describes surge protection systems for insulation coatings of that cables.

Streszczenie

Opisano zasady doboru i stosowania ograniczników przepięć do ochrony izolacji roboczej kabli eksploatowanych w systemach elektroenergetycznych WN. Wskazano efekty występujące w zbudowanej linii kablowej WN, wynikające z zastosowanego układu przestrzennego kabli jednożyłowych. Omówiono sposoby łączenia i uziemienia żył powrotnych kabli jednożyłowych oraz układy ochrony przeciwprzepięciowej powłok izolacyjnych tych kabli

Keywords

cable lines, surge protection, induced voltages, surge protection devices

Słowa kluczowe

linie kablowe, ochrona przeciwprzepięciowa, napięcia indukowane, ogranicznik przepięć

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] E. Anderson, E. Jasiński, I. Komorowska, J. Kulikowski, A. Piłatowicz, "Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze." Wyd. PTPiREE, Poznań 2005.

[2] J. Arciszewski, I. Komorowska, "Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć". Wskazówki wykonawcze. Wyd. PTPiREE, Poznań 1999. ISBN 83-903073-3-2.

[3] H. Boryń, "Zagrożenia przepięciowe linii kablowych WN". AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA, DOI: 10.17274/AEZ.2016.24.03, s. 30-42, vol. 7, nr 2 (24) 2016.

[4] K. Chrzan, "Wysokonapięciowe ograniczniki przepięć". Wyd. DWE, Wrocław 2003. ISBN 83-7125-108-4.

[5] D. Duda, M. Szadkowski, K. żmuda, "Aktualne problemy projektowania i eksploatacji linii kablowych 110 kV, głównie miejskich". Wyd. SEP Spektrum nr 7-8/2014, Warszawa.

[6] Z. Flisowski, "Technika wysokich napięć". WNT, Warszawa 2005. ISBN 83-204-3077-7.

[7] R. Włodarski, J. Bucholc, "Linie kablowe bardzo wysokich napięć. Projektowanie i budowa". WNT, Warszawa 1979. ISBN 83-204-0094-5.

[8] Instrukcja wykonywania badań linii kablowych SN i WN. Energa Operator, Gdańsk 2014

[9] Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych. Wyd. PTPiREE, Poznań, 2011.

[10]Wytyczne projektowe – wskazówki dla projektantów. Dobór ograniczników przepięć instalowanych na żyłach powrotnych kabli elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV. Wyd. PSE, Konstancin Jeziorna, 2015.

[11]Zasady budowy linii kablowych. Wyd. PTPiREE, Poznań, 1999.

[12]PN-EN 60071-2:2000 P. Koordynacja izolacji – Część 2: Przewodnik stosowania.

[13]PN-EN 60099-4:2015-01E Ograniczniki przepięć – Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego

[14]PN-EN 60099-5:2014-01E Ograniczniki przepięć – Część 5: Zalecenia wyboru i stosowania

[15]PN-EN 61936-1:2011/A1:2014-10E. Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV – Część 1: Postanowienia ogólne.

[16]PN-HD 632 S2:2009E Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kV (Um = 42 kV) do 150 kV (Um = 170 kV)