MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 3(25) 2016

Publ. 30.09.2016

Czy zwarcie eksploatacyjne transformatora może być groźniejsze od zwarcia znormalizowanego?

Can the Exploitation Short Circuit Current of the Transformer be More Dangerous than the Standardized one?

prof. dr hab. inż. Tadeusz GLINKA

s. 24-32 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2016.25.02

Abstract

This article presents the standarised short-circuit test current compared with the accidentally occuring one during expoloitation of a 3-phase transformer. The methodology of performing this test for a new transformer is described in the Polish standard PN-EN 60076-5. Taking the example of distribution transformer 16 MVA, 115/20kV, which malfunctioned, emergency exploitation short circuit and a standardized short circuit have been compared. Emergency 2-phase short circuit current occurred on the discharge cable, broken by an excavator at a distance of 0.78 km from the transformer. Based on the equivalent circuit of the transformer together with the cable, the article presents calculations of the surge currents and the level of overvoltage induced in the winding during arc suppression.

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są zwarcia w transformatorach trójfazowych i próba wytrzymałości zwarciowej, której sposób przeprowadzenia jednoznacznie opisano w normie PN-EN 60076-5. Na przykładzie transformatora rozdzielczego 16 MVA, 115/20kV, który uległ awarii, porównano awaryjne zwarcie eksploatacyjne ze zwarciem znormalizowanym. Zwarcie awaryjne dwufazowe powstało w kablu odpływowym, przerwanym przez koparkę, w odległości 0,78 km od transformatora. Opierając się na schematach zastępczych transformatora wraz z kablem, obliczono prąd zwarcia udarowego i poziom przepięć indukowanych w uzwojeniu w chwili gaszenia łuku zwarciowego.

Keywords

3-phase transformer, standardized short circuit, emergency short circuit test

Słowa kluczowe

transformator trójfazowy, zwarcie znormalizowane, zwarcie awaryjne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] T. Glinka: "Maszyny elektryczne i transformatory. Podstawy teoretyczne, eksploatacja i diagnostyka". Wyd. INiME Komel. 2015. ISBN 978-83-931909-1-1

[2] PN-69/E-06040. Transformatory. Wymagania ogólne.

[3] PN-83/E-06040. Transformatory. Wymagania ogólne.

[4] PN-EN 60076-5 z 2006 roku. Transformatory. Wytrzymałość zwarciowa.

[5] PN-EN 60076-5 z 2009 roku. Transformatory. Wytrzymałość zwarciowa.