MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 2(24) 2016

Publ. 30.06.2016

Zagrożenia przepięciowe linii kablowych WN

Overvoltage Hazard of the HV Cable Lines

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 30-42 DOI: 10.17274/AEZ.2016.24.03

Abstract

It defines the main sources of overvoltage hazard of cable lines operated in the transmission system. We discussed the wave phenomena occurring at atmospheric discharges in different systems of power lines and their impact on the value of the overvoltages. The role of insulation coordination in protecting against overvoltages of HV devices has been presented.

Streszczenie

Wskazano zasadnicze źródła zagrożenia przepięciowego linii kablowych eksploatowanych w systemie przesyłowym. Omówiono zjawiska falowe zachodzące przy wyładowaniach atmosferycznych w różnych układach linii elektroenergetycznych i ich wpływ na wartość przepięć. Przedstawiono rolę koordynacji izolacji w ochronie przed przepięciami urządzeń WN.

Keywords

overvoltage hazard, overvoltage waves, cable lines, overhead line

Słowa kluczowe

zagrożenie przepięciowe, fale przepięciowe, linie kablowe, linie napowietrzne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] E. Anderson, E. Jasiński... „Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć. Wskazówki wykonawcze”. PTPiREE, Poznań 2005.
[2] Z. Flisowski. „Technika wysokich napięć.” WNT, Warszawa 2005. ISBN 83-204-3077-7.
[3] Z. Gacek: „Zagrożenie piorunowe linii napowietrznych przesyłowo-rozdzielczych i przesyłowych.” Automatyka Elektroenergetyczna, nr 4/2002.
[4] R. Kosztaluk: „Koordynacja izolacji sieci elektrycznych. Część 5 – sieci rozdzielcze i przesyłowe.” INPE nr 56/2004. ISSN 1234-0081.
[5] M. Olesz: „Ochrona przed przepięciami instalacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1 kV." Seminarium „Norma PN-E-05115 w teorii i praktyce”. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, 2004 r. s. 67-76. ISBN 83-89786-10-9
[6] S. Szpor: „Ochrona odgromowa. Tom 1. Wiadomości podstawowe.” WNT, Warszawa 1973.
[7] R. Włodarski, J. Bucholc: „Linie kablowe bardzo wysokich napięć. Projektowanie i budowa.” WNT, Warszawa 1979. ISBN 83-204-0094-5.
[8] PN-EN 60060-1:2011E. Wysokonapięciowa technika probiercza – Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze.
[9] PN-EN 60071-1:2008 P. Koordynacja izolacji – Część 1: Definicje, zasady i reguły
[10] PN-EN 60071-2:2000 P. Koordynacja izolacji – Część 2: Przewodnik stosowania.