MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 7, Nr 2(24) 2016

Publ. 30.06.2016

Mechaniczne uszkodzenia izolacji polietylenowej kabli SN oraz metody ich ograniczania

Mechanical Demage of the Polyethylene Insulation in MV Power Cables

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 20-29 DOI: 10.17274/AEZ.2016.24.02

Abstract

The paper presents the demage processes of the MV polyethylene insulated power cables which can develop during the investment stage as a result of mechanical stresses on the cable. Such processes occur when the mechanical impact on the cable during the line construction is different from the recommended standards and building technology of the cable line. Any mechanical damage of polyethylene insulation has a significant effect on the subsequent operation of the cable line – the life expectancy of the cable
line is shortened.

Streszczenie

W pracy przedstawiono procesy degradacyjne układu izolacyjnego kabli SN o izolacji polietylenowej, które mogą rozwinąć się na etapie realizacji inwestycji w wyniku działania narażeń mechanicznych na kabel. Z takimi procesami mamy do czynienia wtedy, gdy mechaniczne oddziaływanie na kabel w trakcie budowy linii odbiega od warunków zalecanych w normach oraz w technologii budowy linii kablowej. Uszkodzenia mechaniczne izolacji polietylenowej mają istotny wpływ na późniejszą eksploatację linii kablowej – skracają oczekiwany czas życia linii kablowej.

 

Keywords

polyethylene, MV power cable, mechanical demage

 

Słowa kluczowe

polietylen, kabel SN, uszkodzenia mechaniczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] J Densley, "Ageing mechanisms and diagnostics for power cables – an overview", IEEE Electrical Insulation Magazine, Vol. 17, No 1, January/ February 2001, s. 14-22
[2] http://www.lancier-cable.com/lc/products/laying-cable-in-ducts/pulling-eye.html
[3] J. Koszkul, O. Suberlak, "Podstawy fizykochemii i właściwości polimerów", Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2004 r.
[4] Sz. Kujszczyk, S Brociek., Z. Flisowski, J. Nazarko, Z. Zdun, "Elektroenergetyczne układy przesyłowe", wyd. 1, WNT
[5] R. Lenartowicz, "Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych, linie kablowe niskiego i średniego napięcia", Instytut Techniki Budowlanej, 2011 r.
[6] Materiały firmy PROGRES – Narzędzia Profesionalne.
[7] Norma PN HD 620 S2:2010 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV włącznie.
[8] Rabek J., "Współczesna wiedza o polimerach", wyd. 1, WNT, 2008 r.
[9] TELE-FONIKA Kable S.A., Katalog Kable i przewody elektroenergetyczne, 2013 r.
[10] J.J. Zawodniak, "Wpływ warunków pracy linii kablowych w sieci na zmiany wybranych właściwości izolacji wytłaczanej", Poznań 2014 r., promotor prof. A. Rakowska
[11] D. Żuchowska, "Polimery konstrukcyjne", wyd. 2, WNT, 2000 r.