MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4 (22) 2015

Publ. 30.12.2015

Montaż infrastruktury AMI na słupowych stacjach transformatoroworozdzielczych metodą pracy pod napięciem

mgr inż. Paweł IWANIUK, mgr inż. Jacek SZTUKOWSKI, mgr inż. Mirosław SCHWANN

s. 62 - 70 DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.05

Abstract

The mounting of advanced metering infrastructure (AMI - Advanced Metering Infrastructure) elements on a transformerdistribution pole stations of MV/LV using live working technology has been described. This is a new technology developed and recently applied in Poland. The tried and tested live working technologies have been applied on MV overhead distribution power lines using the insulation lift boom and low voltage distribution equipment. All the stages of technology, common technical problems and developed prototypes of necessary isolated tools have been shown.

Streszczenie

Montaż urządzeń zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI -ang. Advanced Metering Infrastructure) na słupowych stacjach transformatorowo-rozdzielczych SN/nn przy wykorzystaniu technologii prac pod napięciem (PPN) jest nową metodą opracowaną i od niedawna stosowaną w Polsce. Zastosowano znane technologie PPN: na liniach napowietrznych SN z wykorzystaniem podnośnika z wysięgnikiem izolacyjnym oraz przy urządzaniach rozdzielczych nn. Opisano wszystkie etapy technologii, występujące problemy techniczne oraz opracowane prototypy niezbędnych narzędzi izolowanych.

Keywords

live working, AMI, metering infrastructure

Słowa kluczowe

praca pod napięciem, AMI, infrakstruktura pomiarowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] M. Schwann: Specyfikacja techniczna „Szafki pomiarowe bilansujące nn”, ENERGA-OPERATOR SA, Gdańsk, styczeń 2014.
[2] M. Schwann: Specyfikacja techniczna „Przekładniki prądowe nn do infrastruktury AMI”, ENERGA-OPERATOR SA,, Gdańsk, marzec 2013.
[3] M. Schwann M.: Wytyczne w zakresie montażu infrastruktury AMI w stacjach transformatorowych SN/nn, ENERGA-OPERATOR SA,, Gdańsk,maj 2013.
[ 4] P. Iwaniuk, J. Sztukowski, M. Schwann: Formularz planu pracy „Montaż i podłączenie elementów infrastruktury AMI na słupowej stacji transformatorowej SN/nn”, ENERGA-OPERATOR SA,, Gdańsk, maj 2013.
[5] P. Iwaniuk, J. Sztukowski, M. Schwann: Wykorzystanie technologii PPN do montażu urządzeń AMI, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Prace pod napięciem w Polsce i na świecie, Zielona Góra, 13–14 czerwca 2013.
1) wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę
iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.