MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4 (22) 2015

Publ. 30.12.2015

Zabezpieczenia baterii kondensatorów równoległych do kompensacji mocy biernej w sieciach średniego napięcia

Protection of Shunt Capacitor Bank Applied for Reactive Power Compensation in MV Network

mgr inż. Marcin DĘBEK, dr inż. Witold HOPPEL

s. 34 - 46 DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.03

Abstract

The article presents the basic information concerning erection capacitor banks, which are used in MV network for reactive power compensation. Rules for the short-circuit, overloads, growth and undervoltage protection are introduced. This article is supported to be aid for specialist designing and exploiting capacitors in MV switch board station.

Streszczenie

W artykule przedstawiono podstawową informację o budowie baterii kondensatorów stosowanych do kompensacji mocy biernej w sieciach średnich napięć. Podano zasady zabezpieczania od skutków zwarć, przeciążeń, wzrostu i obniżenia napięcia. Zaproponowano nowy sposób zabezpieczania od skutków przeciążeń baterii kilkuczłonowej i wprowadzenie zabezpieczenia napięciowego od skutków zwarć wewnętrznych dla baterii podzielonej na dwa układy gwiazdowe. Artykuł ma być pomocą dla osób projektujących, uruchamiających i eksploatujących kondensatory w rozdzielniach średniego napięcia.

Keywords

medium voltage switchgear, shunt capacitor bank, protection, protection settings

Słowa kluczowe

rozdzielnia średniego napięcia, bateria kondensatorów równoległych, zabezpieczenia, dobór nastaw zabezpieczeń

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] M. Dębek, M. Iwanicki: Wymagania projektowe, dobór oraz sposoby zabezpieczeń dla układów kompensacji w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych zgodnie z normą PN-EN-60871-1. Materiały konferencji naukowo-technicznej: Problematyka mocy biernej w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych. Wisła, 24–25 października 2012.
[2] J. Hoppel, J. Lorenc: Jak dobierać nastawy zabezpieczeń w polach funkcyjnych rozdzielni średniego napięcia. Automatyka Elektroenergetyczna, 2003, nr 3, s. 35–39.
[3] J. Lorenc, K. Marszałkiewicz, J. Andruszkiewicz: Nowe spojrzenie na zagadnienie zabezpieczania baterii kondensatorów SN. Automatyka
Elektroenergetyczna 1995, nr 3, s.17–19.
[4] Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. ENEA Operator, 1 stycznia 2014.
[5] Z. Nartowski: Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej. WNT, Warszawa 1967.
[6] S. Wyrzykowska: Pomiary i automatyka w elektroenergetycznych sieciach przemysłowych. Projektowanie. WNT, Warszawa 1988.
[7] J. Żydanowicz: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, t. I–III, WNT, Warszawa 1979, 1985, 1987.
[8] PN-EN 60781-1:2014-12: Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1 000 V. Część 1: Postanowienia ogólne. Wersja angielska.
[9] PN-EN 60871-1:2008. Kondensatory do równoległej kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu znamionowym powyżej 1000 V. Część 1: Wymagania ogólne.
[10] www.alpines.pl.