MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 4 (22) 2015

Publ. 30.12.2015

Czy jest obszar opłacalności dla energii odnawialnej?

Is Profitability Range Attainable for Renewable Energy?

dr inż. Zdzisław KUSTO

s. 16 - 33 DOI: 10.17274/AEZ.2015.22.02

Abstract

The renewable energy is said to be cheap. Some aspects of the technical and economic effectiveness of solar water heating for the small receiver in detached houses and in blocks of flats are described in the paper. The renewable energy application usually leads to the decrease in conventional primary energy consumption but not in every case. The search for the renewable energy optimal development in the view of global economy is the conclusion of the calculation results.

Streszczenie

Według opinii pewnej części społeczeństwa energia odnawialna jest tania. W niniejszej publikacji przedstawiono ocenę i dyskusję wybranych aspektów efektywności technicznej i ekonomicznej instalacji słonecznego ogrzewania wody użytkowej dla małego odbiorcy jednorodzinnego oraz dla odbiorcy w dużym bloku mieszkalnym. Wskazano także na wielkość zużycia energii pierwotnej. Na ogół zastosowanie ogrzewania słonecznego obniża zużycie konwencjonalnych surowców energetycznych, są jednak przypadki, w których obserwuje się wzrost ich zużycia. Wnioski z zaprezentowanych wyników obliczeń sugerują konieczność wyboru metody podejścia do poszukiwania optymalnego wykorzystania energii odnawialnej i jej rozwoju.

Keywords

detached houses, block of flats, solar energy, solar water heating, costs

Słowa kluczowe

domy jednorodzinne, bloki mieszkalne, energia słoneczna, słoneczne ogrzewanie wody, koszty

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] U. Radovic: Promocja wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce: czy dodatkowy koszt systemowy jest
uzasadniony?, POLITYKA ENERGETYCZNA, 2005, t. 8, zeszyt specjalny.
[2] S. Joosen, Å. Wahlström, M. Sijanec Zavrl i inni: Studium wykonalności dla alternatywnych systemów energetycznych, Czysta Energia 2009,
styczeń.
[3] J. Soliński, M. Solińska: Ekologiczne podstawy systemu wspierania rozwoju energii odnawialnej w Polsce, Międzynarodowe Seminarium
„Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu”, Sopot, 15–17 grudnia 2000.
[4] New research reveals the real costs of electricity in Europe, European Research Area. Brussels, 20 July 2001, http://europa.eu.int./comm/
research/press/2001/pr/200/en.html.
[5] Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000.
[6] R. Szramka: Rozwój i regulacja rynku energii odnawialnej w Polsce, Biuletyn URE 2003, nr 5.
[7] J. Malko: Internalizacja kosztów zewnętrznych, czyli ile naprawdę kosztuje energia, Wokół Energetyki, 2004, październik.
[8] Solar Collector Factsheet Hoval IDKM 250, Institut für Solartechnik SPF, Hochschule für Technik Rapperswil HSR, Rapperswil, Switzerland,
www.solarenergy.ch.
[9] TARYFA zatwierdzona decyzją prezesa URE, nr DTA 42186(9)/2012/2686/VI/WD z dnia 17 grudnia 2012 roku, ENERGA-OPERATOR, Gdańsk
2013.
[10] Faktury koncernu ENERGA za zużycie energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej za okres grudzień 2011–marzec
2013 w wybranych (ośmiu) budynkach Osiedla nad Jeziorem w Gdańsku:
[11] Faktury koncernu ENERGA za zużycie energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń o wody użytkowej za okres 2009–2013 w wybranym
mieszkaniu.
[12] www.energa.pl [sierpień 2013].
[13] www.cire.pl [2000 2013].
[14] Taryfa dla paliw gazowych nr 1/2002 obowiązująca odbiorców obsługiwanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A., Warszawa
2002.
[15] Ceny nośników energii w państwach członkowskich przyjętych do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki,
2006, nr 4.
[16] Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii, Agencja Rynku Energii. Biuletyn Miesięczny 2006, nr 10(180), październik.
[17] Ceny energii muszą wzrosnąć, Gazeta Prawna z 23 lutego 2007.
[18] J. Dobke: Ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w USA i Unii Europejskiej, www.cire.pl, 27.09.2007.
[19] Ceny energii i innych surowców energetycznych w maju 2008 r. http://www.termoportal.com, sierpień 2008.
[20] J. Dobke: Ile wzrosły już ceny gazu w 2008 r.? www.cire.pl, 1.10.2008.
[21] Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Decyzja w sprawie zmiany taryfy dla paliw gazowych i okresu jej obowiązywania, Warszawa, 17 grudnia 2012.
[22] Akcyza na gaz ziemny, www.cire.pl, 9 lipca 2013.
[23] Faktury PGNiG za zużycie gazu ziemnego w wybranych mieszkaniach. (Prognoza).
[24] J. Knitter, Z. Kusto, J. Muczyński: Weryfikacja stanu technicznego systemu ogrzewania budynków mieszkalnych nr 27A i 27D/E przy ul. Kaszubska Droga w Chwaszczynie z punktu widzenia efektywności techniczno-ekonomicznej zainstalowanych źródeł ciepła. Załącznik, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP w Gdańsku, Gdańsk, sierpień 2013.
[25] K. Kopecki: Zasady ekonomicznego rachunku. Materiały i Studia. Tom V. Część I. Ogólne założenia i metodyka rachunku gospodarczego w pracach planowo-projektowych w elektroenergetyce, PAN, Warszawa 1960.
[26] W.W. Bojarski: Podstawy metodyczne oceny efektywności w systemach energetycznych, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979.
[27] Z. Kusto: Metoda kosztów narastających w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej, Acta Energetica 2010, 3, nr 5, R. 2.
[28] Z. Kusto: Incremental cost method in cost-efficiency evaluation of renewable energy sources, Eco-Energetics – Biogas and Syngas.
Technologies, Legal framework, Policy and Economics in Baltic See Region. Międzynarodowa Konferencja – Baltic Biogas Forum. Baltic Eco- Energy Cluster,
The Szewalski Institute of Fluid Flow Machinery, Polish Academy of Science, Gdansk University of Technology, POMCERT, The Marshall Office of Pomorskie Region, Gdansk College of Administration, IMPLASER. Gdansk, 7th – 8th September 2011. Praca zbiorowa. Wydawnictwo GWSA, Gdańsk 2011. ISBN 978-83-89762-36-8.
[29] Z. Kusto, T. Noch: Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce rozproszonej, [w:] Ekoenergetyka – zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki,. Wydawnictwo GWSA, Gdańsk 2010.
[30] K. Palka-Wyżykowska: Metoda LCC i jej przydatność do ekonomicznej oceny efektywności systemów energetycznych na przykładzie systemów grzewczych w budownictwie mieszkaniowym, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
[31] Dokumentacje eksploatacji bloków mieszkalnych w spółdzielniach mieszkaniowych Gdańska.