MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 3(21) 2015

Publ. 30.09.2015

Nowe możliwości pomiarowe w zabezpieczeniach ziemnozwarciowych linii WN o skutecznie uziemionym punkcie neutralnym

New Measuring Possibilities in Earth-Fault Protection of HV Lines with Solidly Earthed (Neutral) System

dr inż. Piotr RZEPKA, dr inż. Mateusz SZABLICKI

s. 18-30 DOI: 10.17274/AEZ.2015.21.02

Abstract

A modern protection devices for HV lines with solidly earthed (neutral) system (HV line) have the option of zero-sequence voltage

and current components independent calculation. The calculation of the mentioned parameters is conducted using a digital form

of the three-phase voltage and current signals led to the protection device. This is an important modification for earth-fault zero-sequence

directional protections of HV lines using the zero-sequence voltage and current components. Traditional, conventional protection devices,

previously used for HV lines, are based on analog signals of the zero-sequence voltage and current components, which are estimated

outside of the protection device i.e. in analog zero-sequence filters. The paper presents the analysis of possibility to change method

of determining the zero-sequence

Streszczenie

Nowoczesne urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) stosowane dla linii wysokiego napięcia

w sieciach o skutecznie uziemionym punkcie neutralnym (linia WN) mają możliwość samodzielnego wyznaczania składowej zerowej

napięcia i prądu. Do ich obliczania wykorzystują cyfrową postać trójfazowych sygnałów napięciowych i prądowych doprowadzonych

do urządzenia EAZ. Stanowi to istotną zmianę dla zabezpieczeń ziemnozwarciowych zerowoprądowych kierunkowych linii WN, gdyż

tradycyjne urządzenia EAZ opierają się na analogowych sygnałach składowej zerowej napięcia i prądu, które są wyznaczane poza

urządzeniem EAZ. W artykule przeprowadzono analizę możliwości zmiany metody wyznaczania składowej zerowej.

Keywords

power system protection, earth-fault protection, zero-sequence directional protection

Słowa kluczowe

elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, zabezpieczenie zerowoprądowe kierunkowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] W. Winkler, A. Wiszniewski: Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 2004.

[2] J. Żydanowicz: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, tom 1 „Podstawy zabezpieczeń elektroenergetycznych”, WNT, Warszawa

1979.

[3] W. Korniluk, K. Woliński: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok

2012.

[4] PSE S.A., Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna. 2.3. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, pomiary i układy obwodów

wtórnych, Warszawa 2010.

[5] Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatorów sieci dystrybucyjnych KSE, stan na 2015 rok.

[6] PSE S.A., Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe zerowoprądowe kierunkowe, Warszawa 2010.

[7] Zabezpieczenie napowietrznych linii przesyłowych 400 kV. Applications for SIPROTEC Protection Relays, Siemens PTD EA, 2005.

[8] E. Rosołowski: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa

2002.

[9] J. Szafran, A. Wiszniewski: Algorytmy pomiarowe i decyzyjne cyfrowej automatyki elektroenergetycznej, WNT, Warszawa 2001.

[10] K. Musierowicz: Zniekształcenia sygnałów pomiarowych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, Wydawnictwo Politechniki

Poznańskiej, Poznań 2011.