MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4 (18) 2014,

Publ. 31.12.2014

Izolowane przewody w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Insulated Cables in Lightning Protection of Structures

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 100 – 111 DOI: 10.17274/AEZ.2014.18.09

Abstract

The paper discusses specifics of the lightning protection of the structures using the insulated cables provided with semi-conductive screen or without the screen. This arrangement provides significant reduction of the lightning current value flowing through the elements of the object and a drastic reduction of induced surge in the internal systems of the building. Insulated cables facilitate obtaining the secure separation distances in the protected object.

Streszczenie

Omówiono specyfikę ochrony odgromowej budynków z zastosowaniem przewodów izolowanych z ekranem półprzewodzącym i bez ekranu. Taki układ gwarantuje istotne ograniczenie wartości prądu pioruna przepływającego przez elementy obiektu oraz radykalne zmniejszenie przepięć indukowanych w układach wewnętrznych obiektu. Przewody izolowane umożliwiają łatwe uzyskanie bezpiecznych odstępów izolacyjnych w obiekcie chronionym.

Keywords

insulated down conductor, insulated air-termination conductor, separation distance, lightning protection system

Słowa kluczowe

izolowane przewody odprowadzające, izolowane zwody, odstęp izolacyjny, ochrona odgromowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] S. Szpor, Ochrona odgromowa. Tom 3. WNT, Warszawa, 1978.
[2] Z. Flisowski, Technika wysokich napięć. WNT, Warszawa, 2005. ISBN 83-204-3077-1.
[3] A. Sowa, Ochrona odgromowa rozległych obiektów typu halowego. Automatyka , Elektryka , Zakłócenia. Vol. 3, Nr 1 (7) 2012, marzec, s. 47− 54.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późn. zmianami.
[5] PN-EN 62305-1:2008P Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.
[6] PN-EN 62305-2:2008P Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
[7] PN-EN 62305-3:2009P Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
[8] PN-EN 60060-1:2011A Wysokonapięciowa technika probiercza. Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze.
[9] PN-ISO 3864-1:2006P Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Część 1: Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej.
[10] DEHN. Lightning protection guide. 2007. ISBN 3-00-015975-4.
[11] DEHN. Kompleksowe rozwiązania zewnętrznej ochrony odgromowej. DS151/PL/0313. 2013 r.