MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 1 (15) 2014

Publ. 30.03.2014

Pomiary rezystywności gruntu w projektowaniu i eksploatacji systemów uziemiających

Soil Resistivity Measurements in Design and Operation of Earthing Systems

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 28-45 DOI: 10.17274/AEZ.2014.15.02

Abstract

The main technical problems concerning the ground resistivity measurements and utilization of the test results in the design and operation of the earthing systems are presented. The paper describes the mechanism of conduction of electrical current in the ground and the impact of major environmental factors: temperature and humidity, on changes of the ground resistivity. The resistivity measurement methods used in the electrical engineering allowing to use the measured value in the design calculations, which are very important for the safety service of the built earthing systems have been indicated

Streszczenie

Przedstawiono zasadnicze problemy techniczne dotyczące pomiarów rezystywności gruntu i wykorzystania wyników badań w projektowaniu i eksploatacji systemów uziemiających. Omówiono mechanizm przewodzenia prądu elektrycznego w gruncie oraz wpływ głównych czynników środowiskowych: temperatury i wilgoci, na zmiany wartości rezystywności gruntu. Wskazano stosowane w elektryce metody pomiaru rezystywności pozwalające zastosować zmierzoną wartość w obliczeniach projektowych, ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania budowanych systemów uziemiających.

Keywords

electrical conductivity, ground resistivity measurements, grounding systems

Słowa kluczowe

przewodnictwo elektryczne gruntu, pomiary rezystywności gruntu, systemy uziemiające

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/pomiary-rezystywnosci-gruntu-w-projektowaniu-i-eksploatacji-systemow-uziemiaj%C4%85cych-bibliografia.php