MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4 Nr 3(13) 2013

Publ. 30.09.2013

Tajemnicze ograniczniki przepięć typów B + C lub B + C + D

Mysterious overvoltage arresters types B + C or B + C + D

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA

s. 32-40 DOI:

Abstract

The purpose of SPD (Surge Protective Device) is to protect electric power systems and equipment against lightning induced surges, switching surges in power system and direct influence of lightning current. For several years, designers and installers have been offered in cataloques SPD types B + C, B + C + D, or class I + II, I + II + III. Initially the use of these products and symbols can be justified requirements of German standards and absence of national standards. Currently it is not in compliance with the standards. This article presents the basic information on the overvoltage protective properties of the SPD, their tasks, places of installation and the required range of research.

Streszczenie

Przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Device) jest ochrona instalacji i urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem cząstkowego prądu piorunowego. Od kilku lat projektanci i wykonawcy instalacji elektrycznych napotykają w katalogach firm ograniczniki typów B+C B+C+D lub klas I+II, I+II+III. Początkowo stosowanie takich wyrobów i oznaczeń, można było uzasadnić wymogami norm niemieckich i brakiem norm krajowych. Obecnie jest to sprzeczne z ustaleniami norm, a stosowanie takich oznaczeń może być świadomie lub nieświadomie wykorzystywane do tworzenia mitu ograniczników, które są w stanie zapewnić ochronę tworzoną dotychczas przez wielostopniowe systemy SPD. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości ochronnych SPD, zasad ich doboru i stosowania.

Keywords

SPD, electric power systems, lightning current

Słowa kluczowe

ograniczniki napięcia, ochrona instalacji, prąd piorunowy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/tajemnicze-ograniczniki-przepiec-bibliografia.php