MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 4 (46) 2021

Publ. 30.12.2021

Wymagania w zakresie ochrony odgromowej obiektów eksploatowanych na terenie budowy

Lightning Protection Requirements for Structures on the Construction Site

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 34-41 DOI:

Abstract

On the construction site, there are three types of the construction objects with different technical properties construction backup buildings, devices used in the implementation of construction works and structures under construction. The construction area and the facilities located there are at risk of direct or indirect lightning discharges. The indicated objects, depending on their purpose and size, may require protection against the effects of lightning.

Streszczenie

Na terenie budowy znajdują się trzy rodzaje obiektów budowlanych o zróżnicowanych właściwościach technicznych - budynki zaplecza budowy, urządzenia wykorzystywane w realizacji robót budowlanych oraz budowane obiekty. Obszar budowy oraz zlokalizowane tam obiekty są zagrożone możliwością wystąpienia bezpośrednich lub pośrednich wyładowań atmosferycznych. Wskazane obiekty, zależnie od ich przeznaczenia i rozmiarów, mogą wymagać ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Keywords

construction site, external and internal lightning protection

Słowa kluczowe

teren budowy, ochrona odgromowa zewnętrzna i wewnętrzna

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065).
4. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).
5. PN-EN 62305-1 - wersja polska. Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne.
6. PN-EN 62305-2 - wersja polska. Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem.
7. PN-EN 62305-3 - wersja polska. Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia.
8. PN-EN 62305-4 - wersja polska. Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.
9. PN-HD 60364-4-443 - wersja polska. Instalacje elektryczne niskiego napięcia . Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.
10. PN-E 05003-04:1992 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 4: Ochrona specjalna (Norma wycofana - zastąpiona przez PN-EN 62305-3).
11. Flisowski Z.: Praktyczne problemy związane z ochroną odgromową na etapie projektowania i realizacji [w:] [materiały] Seminarium SIiUE, SEP GLIWICE, 26.10.2010.
12. Wojtas S., Olesz M.: Wpływ wyników rejestracji wyładowań atmosferycznych na projektowanie ochrony odgromowej [w:] [materiały] XXXV Konf. N-T GDAŃSKIE DNI ELEKTRYKI 2010 SEP O. Gdańsk. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 2010 nr 27, ISSN 2353-1290.
13. Przewodnik PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 - wersja polska. Wzajemne relacje między przepisami i normami . Część 1: Powoływanie się na normy - główne sposoby stosowania, Część 2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy.
14. Boryń H.: Wybrane problemy analizy ryzyka szkód piorunowych [w:] E-pismo „Automatyka, Elektryka, Zakłócenia” 2017 vol. 8 nr 2 (28), ISSN 2082-4149.
15. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. 2019 poz. 1008)