MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 4 (46) 2021

Publ. 30.12.2021

Pole magnetyczne w trójkątnym i płaskim torze prądowym

Magnetic Field in a Trianguilar and Flat Formation Current Line

dr inż. Piotr LEŚNIAK

s. 8-17 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2021.46.01

Abstract

The article presents a graphical interpretation of the magnetic field in the return cores of a triangular cable and flat formation current line, using the commercial software Ansoft Maxwell. In the aspect of the discussed issue, the determination of the magnetic field distribution in the triangular formation (TF) determines the correct description of the correlated secondary phenomena, which include, among others, thermal or mechanical stresses, intensifying the aging process and the occurrence of losses in the transmission of electricity. The article presents important aspects of the issues discussed in an illustrative way, i.e. on a computational example

Streszczenie

w artykule przedstawiono wyniki analizy pola magnetycznego w torze prądowym o przekroju trójkątnym oraz płaskim z wykorzystaniem oprogramowania Ansoft Maxwell. W aspekcie omawianej problematyki, wyznaczenie rozkładu pola magnetycznego w trójkątnym torze prądowym (TTP), warunkuje prawidłowy opis skorelowanych z nim zjawisk wtórnych, do których zaliczamy m.in. naprężenia cieplne lub mechaniczne elementów izolacji, intensyfikujące proces jej starzenia oraz powstawania strat w przesyle energii elektrycznej. W artykule odzwierciedlono ważne aspekty poruszanej problematyki na przykładzie obliczeniowym oraz w postaci graficznej.

Keywords

field, current line, model

Słowa kluczowe

model, pole, tor prądowy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] K. Kolbiński: „Kable elektroenergetyczne”, PWT 1957.
[2] E. Kącki.: „Równania różniczkowe cząstkowe w zastosowaniach fizyki i techniki”, WNT, Warszawa 1989.
[3] J. H. Neher and M. H. McGrath: „The Calculation of the Temperature rise and Load Capability of Cable Systems,” AIEE Trans., vol. 76, no. III, pp. 752 - 772, 1957.
[4] D. M. Robinson: „Dielectric phenomenon in high voltage cables”. London: Chapman and Hall, 1936.
[5] R. Niedbała, D. Kucharski, M.Wesołowski: „Skutki energetyczne ekranowania pola magnetycznego”, Przegląd Elektrotechniczny nr 2008/7. Sigma NOT. Warszawa 2008.
[6] K. Bednarek, R. Nawrowski: „Zastosowanie metod przybliżonych do obliczania wybranych wielkości elektrodynamicznych torów wielkoprądowych”. Konferencja naukowo - techniczna. Zastosowanie komputerów w elektrotechnice, Poznań - Kiekrz, kwiecień 1996, 253 - 256.
[7] S. Czapp, K. Dobrzyński, J. Klucznik, Z. Lubośny : „Analiza napięć indukowanych i strat mocy w kablach elektroenergetycznych wysokiego napięcia dla wybranych sposobów uziemienia żył powrotnych”, XVIII Konferencja Naukowa 2017, Aktualne problemy w elektroenergetyce, 352 - 358.
[8] A. Rakowska „Rozwój linii kablowych wysokich i najwyższych napięć”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 1 2014.
[9] J. Grobicki: „Polski przemysł kablowy”, Stowarzyszenie Producentów Kabli i Osprzętu Elektrycznego, Bydgoszcz 2007 r.