MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 12, nr 1 (43) 2021

Publ. 31.03.2021

Uwagi dotyczące tworzenia wewnętrznych dokumentów technicznych

Considerations Related to the Creation of Internal Technical Standards

Karolina FIREK, Bogusz HIBNER, Józef Jacek ZAWODNIAK

s. 90-94 DOI:

Abstract

The article describes selected issues related to the creation of internal company standards for his own needs in order to regulate a specific technical process. The article shows that the process of developing a technical standard is not one of the easiest activities, especially since the engineering and technical staff has no legal education

Streszczenie

W artykule opisano wybrane zagadnienia dotyczące tworzenia wewnętrznych norm zakładowych na własne potrzeby, celem uregulowania określonego procesu technicznego. Artykuł ukazuje, że proces opracowania dokumentu nie należy do najłatwiejszych czynności, tym bardziej że kadra inżynieryjno-techniczna nie ma wykształcenia prawniczego

Keywords

creation, internal technical guidelines

Słowa kluczowe

tworzenie, wewnętrzne wytyczne techniczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] L. Morawski; „Wstęp do prawoznawstwa”, Wydanie XVII, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2016 r.,
[2] A. WolańskI: „Edycja Tekstów. Praktyczny poradnik”, PWN, Warszawa 2008 r.,
[3] K. Pawluk: „Jak pisać teksty technicznie poprawnie”, Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2003, s. 571-573.,
[4] T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek: „Wstęp do prawoznawstwa”, Warszawa 2009 r.,
[5] T. Bekrucht, M. Korycka-Zirk, K. Dobrzenicki: „Logiczne zagadnienia Prawoznawstwa”, Toruń 2014 r.,
[6] M. Stączek: „Prezentacje publiczne”, Wydawnictwo Edisonteam, Warszawa 2019 r.,
[7] P.P. Grzybowski: „Pisanie prac i sztuka ich prezentacji”, Oficyna Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010 r.,
[8] G. Rubin (przekład W. Jeżewski): „Cztery tendencje. Poznaj profile osobowości, aby żyć i działać skuteczniej”, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2018 r.,
[9] Z. Witkowski i inni: „Prawo Konstytucyjne”, Wydanie XII, Toruń 2009 r.,
[10] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane, Dz. U 1994 Nr 89 poz. 414,
[11] E. Ochendowski: „Prawo administracyjne część ogólna”, Wydanie X, Toruń 2018 r.,
[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie, Dz. U 2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07,
[13] Z. Guoxiang: „Popularne maksymy konfucjańskie”, Wydawnictwa Time Marszałek Group, Toruń 2019 r..