MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 10, Nr 3 (37) 2019

Publ. 30.09.2019

Ochrona przed wewnętrznymi przepięciami w sieciach SN – podstawy teoretyczne

Internal Overvoltage Protection in the Medium Voltage Power Grid - Theoretical Basis

dr inż. Krzysztof WALCZAK, dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

s. 37-45 DOI: 10.17274/AEZ.2019.37.05

Abstract

The article presents theoretical issues related to overvoltage arising in medium voltage networks. It describes a simplifed way physical phenomena accompanying the occurrence of internal overvoltage and the problem of their propagation in not insulated and not fully insulated medium voltage lines

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia teoretyczne związane z wewnetrznymi przepięciami powstającymi w sieciach średniego napięcia. Zaprezentowano w sposób uproszczony zjawiska fzyczne zachodzące w trakcie powstawania przepięć wewnętrznych oraz problem ich propagacji w nieizolowanych oraz niepełnoizolowanych liniach średniego napięcia.

Keywords

medium voltage lines, overvoltage

Słowa kluczowe

linie średniego napięcia, przepięcia medium voltage lines, overvoltage

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] D. Apgar, „Inteligencja ryzyka. Jak nauczyć się zarządzania niewiadomymi”. Wydawnictwo HELLION, Gliwice 2008 r.,
[2] Z. Gacek, „Technika wysokich napięć. Izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce. Przepięcia i ochrona przed przepięciami”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999 r.,
[3] D. Duda, Z. Gacek, „Przepięcia w sieciach elektroenergetycznych i ochrona przed przepięciami”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015 r.,
[4] W. Skomudek, „Pomiary i analiza przepięć oraz ocena ich skutków w sieciach średniego i wysokiego napięcia”. COSIW, Warszawa 2011r.,
[5] J., l., Jakubowski, „Podstawy teorii przepięć w układach elektroenergetycznych”. PWN, Warszawa 1968 r.,
[6] J. Zawodniak, „Procesy starzeniowe w izolacji kablowej oraz linii napowietrznej o przewodach niepełno izolowanych”. Automatyka Elektryka Zakłócenia, vol. 9. Nr 1 (31) 2018, s 34-40, DOI:10.17274/EAZ.2018.31.03,
[7] J. Zawodniak, „Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych”. Automatyka Elektryka Zakłócenia, vol. 6. Nr 1 (19) 2015, s 24-39, DOI:10.17274/EAZ.2015.19.03,
[8] H. Markiewicz, „Urządzenia elektroenergetyczne”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001 r.,
[9] Katalog: ZPUE Koronea: Linie napowietrzne SN i nN,
[10]W. Hoppel, „Sieci średniego napięcia. Automatyka zabezpieczeniowa i ochrona od porażeń”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2017 r.,
[11]K. Żmuda, „Elektroenergetyczne układy przesyłowe i rozdzielcze. Wybrane zagadnienia z przykładami”. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.,
[12]Katalog: Ensto: Nowoczesne rozwiązania dla linii elektroenergetycznych nn i SN,
[13]Katalog: Tele-Fonika Kable: Kable i przewody elektroenergetyczne,
[14] W. Hoppel, „Zastosowanie równoległego układu rezystora i dławika do uziemienia punktu neutralnego sieci średniego napięcia”. Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich INPE, nr 200, maj 2016 r., s. 3-26,
[15]J. Zawodniak, „Wpływ warunków pracy linii kablowych w sieci na zmiany wybranych właściwości izolacji wytłaczanej” promotor prof. dr hab. inż. A. Rakowska, Poznań 2014 r.,
[16]S. Szpor, H. Dzierżek, W. Winiarski, „Technika wysokich napięć”. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967 r.,
[17]. Album linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20 kV z przewodami w osłonie izolacyjnej o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 na żerdziach wirowanych. Układ pionowy, Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń elektrycznych STELEN, Poznań 2012 r.,
[18]K. Wołkowiński. „Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967 r.,
[19]W. Bogajewski, „Sieci elektroenergetyczne. Ochrona przeciwporażeniowa i uziemienia”. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989r.,
[20]Album linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań 2017 r.