MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 4 (34) 2018

Publ. 31.12.2018

Zwiększenie pewności zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego

Improvement of Power Supply Reliability of Important Mining Objects

prof. dr hab. inż. Adrian HALINKA, mgr inż. Dawid JURCZYK, dr inż. Piotr RZEPKA, dr inż. Mateusz SZABLICKI

s. 16-24 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.34.02

Abstract

The paper presents possibility of applications of island operation in the power network strukture of coal mining. The solution is to improvement of electeicty supply reliability in important mining objects, in particular in the event of a failure in the power system such as blackout.

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwość zastosowania pracy wyspowej w strukturze sieci elektroenergetycznej kopalni węgla kamiennego. Rozwiązanie to ma zwiększyć pewności zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego, w szczególności w przypadku wystąpienie awarii typu blackout w systemie elektroenergetycznym.

Keywords

Power Supply Relability, blackout, island operation

Słowa kluczowe

niezawodność zasilania, blackout, praca wyspowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
[2] Dorosiński M.: Gdy w kopalni nie ma prądu. Trybuna Górnicza [dostęp 22 września 2014]. Dostęp w Internecie: www.nettg.pl,
[3] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego. Dz.U. 2017 poz. 1052,
[4] Ewakuacja załogi kopalni „Zofiówka” po awarii zasilania. Portal Gospodarczy WNP. Dostęp w Internecie: www.górnictwo.wnp.pl,
[5] Pogotowie przewoźnych wyciągów ratowniczych. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. (CSRG S.A.), Dostęp w Internecie: www.csrg.bytom.pl,
[6] Przewoźna maszyna wyciągowa typu B-1200/DC-50. Portal OPA ROW Sp. z o.o. Dostęp w Internecie: www.opa-row.pl,
[7] Kacejko P., Generacja rozproszona w systemie elektroenergetycznym, Wydawnictwo uczelniane 2004,
[8] Musiał E., Zasilanie rezerwowe z zespołów spalinowo – elektrycznych, „Automatyka, elektryka, zakłócenia”, nr. 9/2012,
[9] Kalina J., Skorek J.: Gazowe układy kogeneracyjne. WNT, Warszawa 2005,
[10]Gawor P., Sieci elektroenergetyczne zakładów górniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2013,
[11]Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 1 stycznia 2014 r. Dostęp w Internecie: http://www.tauron-dystrybucja.pl. (oraz IRiESD innych spółek dystrybucyjnych),
[12]Halinka A., Rzepka P.: Koncepcja obszarowego systemu automatyki elektroenergetycznej do nadzoru autonomicznych struktur sieci SN z lokalnymi źródłami w postaci źródeł biogazowych. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 8/2014, ISSN 0033-2097, ss. 101-104.