MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 3 (33) 2018

Publ. 30.09.2018

Constructive Comments on the IEEE Standard 1459-2010 for the Definitions Used in Single-phase Electric Circuits with Sinusoidal Waveforms

Uwagi konstruktywne do normy IEEE 1459-2010 w zakresie definicji stosowanych w jednofazowych obwodach elektrycznych z przebiegami sinusoidalnymi

dr hab. inż. Sławomir CIEŚLIK

s. 24-32 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2018.33.02

Abstract

A discussion on the definitions of electric power used in single-phase electric circuits with sinusoidal waveforms given in the IEEE Standard 1459-2010 has been presented in the paper. The structure of the paper is such that at first a critical comment related to a specific issue of the standard is presented, then a proposition is given which, in author's opinion, should be included in the standard and finally clarification and discussion of the proposed notation is provided.

Streszczenie

W artykule przedstawiono dyskusję dotyczącą definicji mocy elektrycznej stosowanych w jednofazowych obwodach elektrycznych z przebiegami sinusoidalnymi zapisanych w normie IEEE 1459-2010. Struktura artykułu jest taka, że najpierw podany jest krytyczny komentarz odnoszący się do konkretnego zapisu normy, następnie podana jest propozycja zapisu, który zdaniem autora powinien się znaleźć w normie i w końcu wyjaśnienie i dyskusja proponowanych zapisów.

Keywords

power quantities, IEEE Standard

Słowa kluczowe

wielkości mocy, norma IEEE

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] S. Cieślik, (2017), ”Wyższe harmoniczne prądów i napięć w systemach elektroenergetycznych”, Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych, Nr 212 (Rok XXIII), 27-39.
[2] S. Fryze, (1931), ”Moc rzeczywista, urojona i pozorna w obwodach elektrycznych o przebiegach odkształconych prądu i napięcia”, Przegląd Elektrotechniczny, z. 7, 193-203.
[3] IEEE Standard ”Definition for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions”, IEEE Power & Energy Society, 19 March 2010.
[4] T. S. Piotrowski, (2003), ”Moc bierna – sens fizyczny a pomiar”, PAK, Nr 1, 37-40.
[5] R. H. Stevens, (1983), ”Power flow direction definitions for metering of bi-directional power”, IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-102, No. 9, 3018-3022.