MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 2 (32) 2018

Publ. 30.06.2018

Badanie palności tworzyw sztucznych w aparatach elektrycznych

Flammability Testing of Plastics in Electrical Apparatus

mgr inż. Mirosław SCHWANN

s. 44-63 DOI: 10.17274/AEZ.2018.32.05

Abstract

The article describes the test methods of the resistance to high temperature, heat and fire of the LV switchgear elements and their equipment, in particular elements made of plastics. The tests with glowing wire and flame tests with horizontal and vertical alignment of the samples have been described. The categories of combustibility of plastics and the principles of their selection based on operational experience and assessment of the causes of fire and the burning of LV switchgear have been identified and defined.

Streszczenie

W artykule opisano sposoby badania odporności na wysoką temperaturę, żar i ogień elementów rozdzielnic nn i ich wyposażenia, a w szczególności elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Opisano próby rozżarzonym drutem oraz badania płomieniem probierczym przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki. Wskazano i zdefiniowano kategorie palności tworzyw oraz zasady ich wyboru na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego i oceny przyczyn wystąpienia pożaru i spalenia się rozdzielnic nn.

Keywords

flammability test

Słowa kluczowe

badania palności

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] K. Futyma, „Rozłączniki w całości wykonane z tworzyw o klasie palności V0 – nowy standard bezpieczeństwa czy może chwyt marketingowy?” Gazetka nr 4/2016, EFEN.

[2] M. Schwann, „Badanie prefabrykowanych kablowych rozdzielnic szafowych niskiego napięcia i ich wyposażenia w zakresie zagrożenia ogniowego.”, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 3, 2017, s. 3–12.

[3] Ł. Stanisz, R. Bieda, „Badanie palności tworzyw termoutwardzalnych.”, Elektrosystemy, Nr 10, 2009, s. 58–61.

[4] Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., nr 647).

[5] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013, nr 1409 z pózn. zm.).

[6] PN-EN 61439-1:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne.

[7] PN-EN 61439-2:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.

[8] PN-EN 61439-5:2015-02P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych.

[9] PN-EN 62208:2011P Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych – Wymagania ogólne.

[10] PN-EN 60695-1-10:2017-05E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych – Wytyczne ogólne.

[11] PN-EN 60695-1-11:2015-12E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 1-10: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych – Ocena zagrożenia ogniowego.

[12] PN-EN 60695-2-10:2013-12E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 2-10: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Urządzenie do badania rozżarzonym drutem i ogólny sposób wykonywania prób.

[13] PN-EN 60695-2-11:2015-02E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT).

[14] PN-EN 60695-2-12:2011E+A1:2014-10E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 2-12: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania współczynnika palności materiałów rozżarzonym drutem (GWFI).

[15] PN-EN 60695-2-13:2011E+A1:2014-10E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 2-13: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania temperatury zapalenia materiałów rozżarzonym drutem (GWIT).

[16] PN-EN 60695-11-4:2012E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-4: Płomienie probiercze – Płomień 50 W - Urządzenie i metody prób sprawdzających.

63© BADANIE PALNOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH W APARATACH ELEKTRYCZNYCH - Mirosław SCHWANN DOI: 10.17274/AEZ.2018.32.05 WWW.EPISMO-AEZ.PL

(Electrical Apparatus) APARATY ELEKTRYCZNE AUTOMATYKA – ELEKTRYKA – ZAKŁÓCENIA vol. 9, nr 2 (32) 2018, czerwiec, ISSN 2082-4149

[17] PN-EN 60695-11-5:2017-08E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-5: Płomienie probiercze – Metoda badania płomieniem igłowym – Urządzenie, układ do próby sprawdzającej i wytyczne

[18] PN-EN 60695-11-10:2002P Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki (norma archiwalna).

[19] PN-EN 60695-11-10:2014-02E Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki.

[20] PN-EN 60947-1:2010P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne.

[21] PN-EN 60947-1:2010P/A1:2011P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 1: Postanowienia ogólne.

[22] PN-EN 60947-1:2010P/A2:2014-12P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: Postanowienia ogólne.

[23] PN-EN 60947-3:2009P+A1:2012P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi.

[24] PN-EN 60947-3:2009P/A2:2015-11P Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi.

[25] IEC 60707:1999 Flammability of solid non-metallic materials when exposed to flame sources – List of test methods (norma archiwalna).

[26] PN-EN 60707:2002P Palność materiałów niemetalicznych stałych narażonych na działanie źródeł ognia – Wykaz metod badań (norma archiwalna).

[27] PN-E-05163:2002P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego.

[28] PN-E-04414:1986P Materiały elektroizolacyjne stałe – Metody badania dla określenia palności w obecności źródła zapłonu (norma archiwalna).

[29] UL 94 Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

[30] http://www.fibox.pl/1163/Kategoriefikacja%20palno%C5%9Bci_POL1.html (data odczytu 13-12-2017).

[31] http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/standardy_techniczne.xml (data odczytu 13-12-2017).

[32] Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych. Ćwiczenie nr 1A. Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych. http://www.pg.gda.pl/~kkrzyszt/cw1_matpom.pdf (data odczytu 13-12-2017).

[33] https://www.youtube.com/watch?v=AhRl68OgLQ0 (data odczytu 13-12-2017).

[34] http://tech-quality.com/index.php/brand/17-products/fire-testing-product/35-fire-testing (data odczytu 13-12-2017).