MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 9, nr 2 (32) 2018

Publ. 30.06.2018

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem – korzyści, błędy i odpowiedzialność

Explosion Protection Document - Benefits, Errors and Responsibility

mgr inż. Łukasz Surowy

s. 26-35 DOI: 10.17274/AEZ.2018.32.03

Abstract

comprehensive assessment of the safety of installations at risk of explosive atmospheres is a starting point to achieve an acceptable level of risk associated with their use. The design, construction and operation of industrial installations must ensure their safe operation. Therefore, it is necessary to efficiently identify hazards and effectively reduce the risk of their occurrence. The implementation of the 1999/92 / EC directive (ATEX User) into the Polish legal system has introduced the need to take appropriate measures to assess and optimize the level of occupational safety in places threatened by the occurrence of explosive atmospheres. After fifteen years of functioning of the requirements, the time has come for reflection on the benefits and threats resulting from these legal regulations.

Streszczenie

Kompleksowa ocena bezpieczeństwa instalacji zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych stanowi punkt wyjścia do osiągnięcia akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z ich użytkowaniem. Projektowanie, budowa i sposób eksploatacji instalacji przemysłowych musi zapewniać ich bezpieczne działanie. Dlatego też konieczne jest sprawne identyfikowanie zagrożeń i skuteczne zmniejszanie ryzyka ich występowania. Implementacja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 1999/92/WE (ATEX User) wprowadziła konieczność podjęcia odpowiednich działań zmierzających do oceny i optymalizacji poziomu bezpieczeństwa pracy w miejscach zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych. Po piętnastu latach funkcjonowania wymagań, przyszedł czas na refleksje dotyczące korzyści i zagrożeń wynikających z przedmiotowych uregulowań prawnych

Keywords

ATEX, explosion proof safety, risk assessment, explosion protection document

Słowa kluczowe

ATEX, bezpieczeństwo przeciwwybuchowe, ocena ryzyka, dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy, (Dz. U. L 183, z 29.6.1989),

[2] Dyrektywa 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, (Dz. U. L 23, z 28/1/2000),

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2003 r, w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, Poz. 1004),

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, Poz. 931),

[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, (Dz. U. L 100, z 19/4/1994.

[6] "Jak przygotować dokument zabezpieczenia przed wybuchem" (DZPW), Tadeusz Piotrowski – Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa; Wojciech Domański – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, CHEMIK 2012, 66, 1, 31-40

[7] "Urządzenia nieelektryczne (zestawy) w atmosferach zagrożonych wybuchem" – wymagania nowej dyrektywy ATEX Automatyka, Elektryka, Zakłócenia Vol. 8, nr 2 (28) 2017

[8] "Niewiążące wskazówki właściwego postępowania dotyczące wykonania dyrektywy 1999/92/WE „ATEX” (atmosfery wybuchowe)", Urząd Publikacji – Publications.europa.eu.

[9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 109 Poz. 719)