MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, nr 3 (29) 2017

Publ. 30.09.2017

Selected Problems of Earth Fault Loop Impedance Testing in Circuits Fed from UPS

Wybrane problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowejw instalacjach z zasilaczami UPS

dr inż. Stanisław CZAPP

s. 16-23 DOI: 10.17274/AEZ.2017.29.02

Abstract

In the paper a principle of earth fault loop impedance (ELI) testing in low voltage systems has been presented. Selected factors, influencing accuracy of the testing, are indicated. A structure of UPS of VFI-type and the problem of impedance testing in circuits with such type of UPS are discussed.

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasadę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia. Wskazano wybrane czynniki wpływające na dokładność pomiaru. Omówiono strukturę zasilaczy UPS typu VFI i specyfikę wykonywania tego pomiaru w obwodach zasilanych z takich UPS.

Keywords

ELI, testing methods

Słowa kluczowe

impedancja, pomiar, bezpieczeństwo

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-HD 60364-4-41:2017-09 (wersja angielska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
[2] PN-HD 60364-6:2016-07 (wersja angielska) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.
[3] S. Czapp, "Problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w nowoczesnych instalacjach niskiego napięcia", W: Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce. Seria AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA, (Redakcja naukowa S. Czapp), wyd.: INFOTECH, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-934772-9-6, s. 45-52.
[4] S. Czapp, "Metoda wektorowa pomiaru impedancji pętli zwarciowej w obecności zakłóceń". Archiwum Energetyki, 2003, t. 32, nr 1-2, s. 43-62.
[5] S. Czapp, R. Roskosz, "Analiza dokładności pomiaru impedancji pętli zwarciowej z rezystancyjnym obciążeniem pomiarowym". Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 17, Gdańsk 2001, s. 11-18.
[6] J. Masny, "Pomiary impedancji pętli zwarciowej". Gospodarka Paliwami i Energią, 1987, nr 10, s. 16-21.
[7] Z. Nawrocki, A. Stafiniak, "Miernik impedancji pętli zwarcia realizujący metodę różnicową z podstawieniem". Krajowy Kongres Metrologii – Nowe Wyzwania i Wizje Metrologii. Tom III. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 15-18.09.1998, s. 182-188.
[8] Z. Nawrocki, A. Stafiniak, "Analiza metrologiczna analogowego i cyfrowego miernika impedancji pętli obwodu zwarciowego", Przegląd Elektrotechniczny, 1999, nr 10, s. 241-244.
[9] R. Roskosz, "Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu pomiaru". Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka, nr 79, Gdańsk 1995.
[10] R. Roskosz, M. Ziółko, "Measurement accuracy of short-circuit loop impedance in power systems". Proc. 17th IMEKO World Congress, Dubrovnik, June 22-27, 2003, s. 903-907.
[11] PN-EN 62040-3:2011 (wersja angielska) Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 3: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań.
[12] A. Przechowski, "Badania i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych z bezprzerwowymi zasilaczami UPS". Praca dyplomowa inżynierska pod kierunkiem S. Czappa, Politechnika Gdańska, 2007.