MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 1, Nr 2 (2) 2010

Publ. 01.12.2010

Mechanizm oddziaływania urządzeń energoelektrycznych na układy automatyki przemysłowej.

Impact of power electronics on industrial automatic systems

dr inż. Józef CZUCHA

s. 46-53 DOI:

Abstract

Electromagnetic compatibility is the ability of a device or system to operate failure-free in the specified electromagnetic environment without introducing intolerable electromagnetic disturbances to that environment. While considering the electromagnetic compatibility of specific power electronics we have to analyse the impact of these devices on the working conditions of other devices, in particular, industrial automatic equipment which is coupled directly and magnetically with the power electronics.

Streszczenie

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC -ang. -Electromagnetic Compatibility) jest to zdolność urządzenia lub systemu do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym równocześnie bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych [PN-T-01030 Kompatybilność elektromagnetyczna. Terminologia] Rozważając zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej określonych urządzeń mamy również na uwadze oddziaływanie tych urządzeń na warunki pracy innych urządzeń, w szczególności na przykład urządzeń automatyki przemysłowej, sprzężonych bezpośrednio (galwanicznie), jak i również polem elektromagnetycznym z urządzeniami energoelektronicznymi.

Keywords

electromagnetic compatibility, power electronic device

Słowa kluczowe

kompatybilność elektromagnetyczna, urządzenia energoelektroniczne

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/mechanizm-oddziaywania-urzdze-energoelektrycznych-na-ukady-automatyki-przemysowej-bibliografia.php