MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 1, Nr 2 (2) 2010

Publ. 01.12.2010

„POMIARY OCHRONNE” W URZĄDZENIACH NISKIEGO NAPIĘCIA. PRZEGLĄD TREŚCI ORAZ BŁĘDÓW TŁUMACZENIA NORMY PN-HD 60364-6:2008

Verification of Low-Voltage Electrical Installations. Overview of the standard PN-HD 60364-6:2008 content and translation errors

dr inż. Edward MUSIAŁ

s. 6-25 DOI:

Abstract

The new standard edition covers not only initial, but also periodic verification and modifies some testing procedures: insulation resistance, automatic disconnection of supply and other checking activities. The Polish version of the standard contains many translation errors which are explained in the annex.

Streszczenie

Ustanowiona w grudniu 2008 roku norma PN-HD 60364-6:2008 [5] Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie jest tłumaczeniem na język niby-polski wydanej rok wcześniej anglojęzycznej wersji PN-HD 60364-6:2007 (oryg.) [4]. Porównanie obydwu dokumentów pozwala każdemu zainteresowanemu odkryć niezliczone błędy merytoryczne tłumaczenia i nieudolną polszczyznę. Pozwala też zrozumieć głębię stwierdzenia, iż przekład to szukanie nie słów, lecz sensów. Trzy wcześniejsze wersje normy [1, 2, 3] dotyczyły tylko sprawdzania odbiorczego, nowa edycja zaś dotyczy również sprawdzania okresowego i wprowadza wiele innych zmian. Rozszerzono zakres sprawdzania odbiorczego, uwydatniono znaczenie oględzin, zaakceptowano pomiar impedancji pętli metodą cęgową i zmodyfikowano niektóre wymagania.

Keywords

initial and periodic verification, inspection, testing and reporting, insulation resistance measurements, verification of automatic disconnection of supply

Słowa kluczowe

sprawdzanie odbiorcze i okresowe, oględziny, próby i pomiary, pomiar rezystancji izolacji, sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania.

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

[2] PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

[3] PN-HD 384.6.61 S2:2006 (oryg.) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 6-61: Sprawdzanie – Sprawdzanie odbiorcze.

[4] PN-HD 60364-6:2007 (oryg.) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.

[5] PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie.

[6] PN-HD 60364-4-41:2007 (oryg.) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa.

[7] PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

[8] PN-EN 60079-17:2008 (oryg.) Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych.

[9] PN-EN 61557-… :… Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Norma wieloarkuszowa.

[10] N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

[11] DIN 18015-1:2007-09 Elektrische Anlagen in Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrundlagen.

[12] Technische Anschlußbedingungen für den Anschluß an das Niedespannungsnetz. TAB 2000.

[13] Baade W., Bonhagen S.: Prüfung elektrischer Anlagen nach DIN VDE 0100-600. Elektropraktiker, 2008, nr 9, s. 802-805.

[14] Hörmann W.: Prüfung des Spannungsfalls. Elektropraktiker, 2009, nr 3, s. 193-196.

[15] Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. Niezawodność. Miesięcznik SEP INPE „Informacje o normach i przepisach elektrycznych”, 2008, nr 110-111, s. 3-40 (www.edwardmusial.info/pliki/rcd_03.pdf ).

[16] Musiał E., Roskosz R.: Wyznaczanie prądu upływowego przez pomiar cząstkowych rezystancji izolacji w wielobiegu nowych obwodach instalacji. W: [Materiały Konferencyjne] XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo elektryczne”, Wrocław, 1999. Inst. Energoelekt. Polit. Wroc., SEP Oddz. Wrocław. 1999, t. I, s. 415-423.